Λαρισας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΞΥΛΟΥ – ΕΠΙΠΛΟΥ  &  ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ισχύει για το έτος 2006

   

   

   

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Ίδρυση

    Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2002 με θέμα τον ποιοτικό έλεγχο και η ίδρυσή του συνοδεύτηκε με απόφαση του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου για εισαγωγή μαθήματος με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών ξύλου και προϊόντων ξύλου. Λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών ξύλου, προϊόντων ξύλου και συγκολλημένων προϊόντων ξύλου, καθώς και προϊόντων επίπλου του παραγωγικού κλάδου του ξύλου και επίπλου της χώρας μας, με ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις του κλάδου που εδρεύουν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, το Εργαστήριο επέκτεινε σημαντικά τις δραστηριότητές του σε όλους τους συναφείς τομείς. Έτσι, με την αριθμ. 70/3-2-2006 πράξη του Συμβουλίου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ιδρύθηκε το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ – ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στα πλαίσια του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. Το Εργαστήριο ανήκει στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας. Το κτίριο όπου στεγάζεται το Εργαστήριο περατώθηκε στα μέσα του 2003 και από τότε το Εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο αυτό.

 

2. Δραστηριότητες

    Το Εργαστήριο ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει μελετητική, ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα με έμφαση στη διάδοση του ποιοτικού ελέγχου στα προϊόντα ξύλου - επίπλου και στις ξυλοκατασκευές στην τοπική κοινωνία και στις επιχειρήσεις του κλάδου τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην πορεία ανάπτυξης του Εργαστηρίου μια σειρά από ερευνητικά και μελετητικά αποτελέσματα παρουσίασαν ευρύτερο ενδιαφέρον και δημοσιεύτηκαν στον επιστημονικό και τεχνικό τύπο. Η συμμετοχή του Εργαστηρίου σε προγράμματα K-Cluster στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας (για το έπιπλο) και της Δυτικής Μακεδονίας (για το ξύλο) είχε σαν αποτέλεσμα τη διάχυση της γνώσης, την ευρεία ενημέρωση, την ανάπτυξη συνεργασιών, την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών των παραγωγικών μονάδων και  έτσι δόθηκε η δυνατότητα εφ’ ενός ευρείας προβολής του Εργαστηρίου και του ρόλου του και εφ’ ετέρου τεχνικής υποστήριξης πολλών επιχειρήσεων πάνω σε διάφορα θέματα. Ακόμα έχουν οργανωθεί κατά καιρούς ημερίδες που είχαν στόχο την ενημέρωση του κοινού και των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας για εφαρμογή νέων προτύπων, συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς που είχαν σχέση με το έπιπλο και πολλά άλλα. Παράλληλα, όσο αφορά το θέμα της εφαρμογής του διεθνούς προτύπου ISPM15 (θερμικός χειρισμός ξυλείας), με πρωτοβουλίες του Εργαστηρίου οργανώθηκαν τρεις ημερίδες - συναντήσεις με συμμετοχή περισσοτέρων από 15 επιχειρήσεων πριστηρίων και ξύλινων παλετών και βοηθήθηκε τεχνικά ο κλάδος των ξύλινων μέσων συσκευασίας. Σημαντική δραστηριότητα του Εργαστηρίου αποτελεί και η μέτρηση της ποιότητας των προϊόντων ξύλου και επίπλου. Για το σκοπό αυτό σε τακτική βάση αναλαμβάνονται μετρήσεις διαφόρων πρώτων υλών ή προϊόντων από το Εργαστήριο. Περισσότερες  πληροφορίες για το Εργαστήριο, καθώς και φωτογραφικό υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα:  www.teilar.gr/~xylep/labs/qc.htm


 

3.  Υπηρεσίες που παρέχονται ή δύναται να παρασχεθούν σε τρίτους

1.    Μελέτη και έρευνα αναγνώρισης ειδών ξυλείας, εισαγόμενων ευρωπαϊκών και τροπικών ειδών ξύλου από διάφορες εφαρμογές.

2.    Μελέτες εφαρμογής προϊόντων ξύλου και ξυλοκατασκευών σε διάφορες χρήσεις και τεχνικές συμβουλές κατάλληλης εφαρμογής και συνθηκών χρήσης.

3.    Εργαστηριακές μετρήσεις επί των φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων του ξύλου και προϊόντων ξύλου.

4.    Εργαστηριακές μετρήσεις επί των φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων σύνθετων και συγκολλημένων προϊόντων ξυλείας.

5.    Μελέτες βέλτιστης εφαρμογής (νέων) προϊόντων ξυλείας ή σύνθετων προϊόντων σε εφαρμογές της ελληνικής παραγωγής ξύλου και επίπλου.

6.    Μελέτες ποιοτικού ελέγχου σε διάφορες ξυλοκατασκευές.

7.    Διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε πρώτες ύλες, μέσα σύνδεσης, υλικά ξυλείας, κατασκευές ή προϊόντα επίπλων.

8.    Τεχνική υποστήριξη σε θέματα υποβολής αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

9.    Διοργάνωση ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων και διαγωνισμών που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

10. Εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, εφαρμογής διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, εφαρμογής νέων προϊόντων στην ελληνική παραγωγή κ.α.

11. Ανάπτυξη ειδικού τεχνικού ή εκπαιδευτικού υλικού όπως τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εφαρμογής ευρωπαϊκών προδιαγραφών, βιβλία για σπουδαστές, μαθητές της Β΄θμιας εκπαίδευσης, τεχνικών λυκείων ή άλλων σχολών.

12. Πραγματογνωμοσύνη σε υποθέσεις σχετικές με τον ποιοτικό έλεγχο ή γενικότερα με την τεχνολογία προϊόντων ξύλου και επίπλου.

13. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποβολή μελετών ή προτάσεων σε ερευνητικά ή επενδυτικά προγράμματα.

 

4.  Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου

1.    Στεγασμένος χώρος γραφείων και εργαστηριακών αιθουσών εμβαδού 500 τ.μ. σε ιδιόκτητο προκατασκευασμένο κτίριο του Παραρτήματος Καρδίτσας.

2.    Άρτιες υποδομές με υποστήριξη 4 Η/Υ, 3 σαρωτών, 3 εκτυπωτών και άλλων σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

3.    Σύγχρονη αίθουσα χημείου με τα απαραίτητα όργανα, κλιβάνους, ζυγούς, θαλάμους, κ.α.

4.    Σύγχρονη μηχανή ποιοτικού ελέγχου (τύπου ZWICK) για μετρήσεις μηχανικών αντοχών (εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, ελαστικότητας, διάτμησης, κ.α.).

5.    Θάλαμος κλιματισμού με δυνατότητες ρύθμισης συνθηκών από -30oC έως 100oC και σχετικής υγρασίας αέρα (τύπου WÖTCH).

6.    Φορητές συσκευές μέτρησης θορύβου, σκόνης ξύλου και αερίων ρυπαντών, ελευθέρας φορμαλδεϋδης κ.α.

7.    Πρέσα λαδιού θερμής συμπίεσης.

8.    Πρέσα νερού ψυχρής συμπίεσης.

9.    Μηχανή ποιοτικού ελέγχου καρέκλας.

10. Συσκευές κοπής και προετοιμασίας δοκιμίων ξύλου.

11. Πλήρες μηχανουργείο εφοδιασμένο με όλα τις απαραίτητες συσκευές και μηχανήματα (τόρνοι, φρέζες, κοπτικά, κορδέλες κοπής, πλάνες, συνδετικά κ.α.)

 

5. Χρήστες των Υπηρεσιών του Εργαστηρίου μέχρι σήμερα.

1.    Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ξύλου.

2.    Επιχειρήσεις παραγωγής σύνθετων & συγκολλημένων προϊόντων ξύλου.

3.    Επιχειρήσεις παραγωγής ξυλοκατασκευών.

4.    Επιχειρήσεις παραγωγής επίπλων και προϊόντων επίπλων.

5.    Αναπτυξιακές εταιρίες.

6.    Εταιρίες, Κέντρα και Ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

7.    Δήμοι, Οργανισμοί του Δημοσίου ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ.

8.    ΕΛΚΕΔΕ.

9.    Εργαστήρια Τμημάτων ΑΕΙ / ΤΕΙ.

10. Ιδιώτες.

11. Κλαδικά περιοδικά.

12. Φορείς διάχυσης γνώσης.

 

 

6.  Συνολικά έσοδα κατά τα έτη 2003, 2004 & 2005:    51.000

     Αναμενόμενα έσοδα κατά το έτος 2006:    165.000


 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

Άρθρο 1

Προσφερόμενες υπηρεσίες - Τιμοκατάλογος 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις δύο Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών του Εργαστηρίου αναφέρονται υπό μορφή πινάκων, όπως παρακάτω. Στους ίδιους πίνακες αναφέρονται και οι τιμές των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι τιμές αναπροσαρμόζονται το μήνα Δεκέμβρη έκαστου έτους ή εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη. Η αναπροσαρμογή των τιμών γίνεται με πρόταση του Υπευθύνου του Εργαστηρίου και έγκριση της αρμοδίας Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας.

 

 

  Α. Ομάδα Μετρήσεων

 

α/α

Είδος υπηρεσίας

Τιμή σε

(χωρίς ΦΠΑ)

1

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών ξύλου – πριστής ξυλείας ή καπλαμάδων, ξυλοφύλλων κ.α.

2.000 έως 3.000

2

Ποιοτικός έλεγχος σε τελικά προϊόντα επίπλου (καρεκλών, γραφείων, θρανίων κ.α.)

6.000 έως 15.000

3

Ποιοτικός έλεγχος σύνθετων προϊόντων – μοριοπλακών ή ινοπλακών μέσης πυκνότητας – Μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.

3.000 έως 5.000

4

Ποιοτικός έλεγχος άλλων συγκολλημένων προϊόντων – OSB, LVL κ.α. – Μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.

3.000 έως 5.000

5

Ειδικές μετρήσεις φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων σε τροπική ξυλεία ή άλλα προϊόντα αυτής.

2.000 έως 5.000

6

Μετρήσεις σε χώρους παραγωγής με φορητά μέσα για τα επίπεδα θορύβου ή αιωρούμενης σκόνης ξύλου.

2.000 έως 3.000

7

Μετρήσεις σε εργασιακούς χώρους ή χώρους παραγωγής με φορητά μέσα για τα επίπεδα αιωρούμενης αέριας φορμαλδεϋδης ή άλλων αέριων ρυπαντών.

2.000 έως 3.000

8

Αναγνώριση ξυλείας – μακροσκοπική ή μικροσκοπική (τροπικής ξυλείας, καπλαμάδων κ.α.).

600 έως 1.500

9

Μετρήσεις εργαστηριακές σε προϊόντα ξύλου για τα επίπεδα περιεχομένης φορμαλδεϋδης, ανόργανων ουσιών, εκχυλισμάτων κ.α.

1.000 έως 2.000

10

Ποιοτικός έλεγχος και ειδικές μετρήσεις σε ξυλοκατασκευές.

2.000 έως 5.000

11

Ποιοτικός έλεγχος σε ξύλινα μέσα συσκευασίας, π.χ. ξύλινες παλέτες, κιβώτια, καφάσια, ευρωπαλέτες.

1.500 έως 3.000

 

   Β. Ομάδα Μελετών

 

α/α

Είδος υπηρεσίας

Τιμή σε

(χωρίς ΦΠΑ)

1

Οικονομικοτεχνικές μελέτες για επενδύσεις νέου μηχανολογικού εξοπλισμού ή νέων τεχνολογιών παραγωγής σε επιχειρήσεις προϊόντων ξύλου, επίπλου ή ξυλοκατασκευών.

10.000 έως 30.000

2

Μελέτες βελτίωσης υφιστάμενης κατάστασης ή παραγωγής σε επιχειρήσεις προϊόντων ξύλου ή επίπλου ή ξυλοκατασκευών.

4.000 έως 10.000

3

Τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση και εφαρμογή του προτύπου ISPM15 σε επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινων μέσων συσκευασίας.

5.000 έως 30.000

4

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την έρευνα αγοράς νέου εξοπλισμού ή τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού.

3.000 έως 6.000

5

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη βελτίωση τεχνικών προώθησης ή μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου - επίπλου.

3.000 €/μήνα

6

Τεχνική υποστήριξη και προστασία σε θέματα υποβολής προτάσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλης νομικής κατοχύρωσης τεχνολογιών ή προϊόντων σε επιχειρήσεις.

2.000 έως 3.000

7

Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα υποβολής μελετών ή προτάσεων χρηματοδότησης σε επενδυτικά, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.

1.000 έως 3.000

8

Προετοιμασία και οργάνωση τεχνικών ημερίδων ή εκθέσεων για τις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου.

2.000 έως 5.000

9

Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε τεχνικά στελέχη των επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου.

3.000 έως 10.000

10

Προτάσεις εφαρμογής νέων προϊόντων ή καινοτόμων διεργασιών παραγωγής σε επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου.

2.000 έως 10.000

 

Για υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες, η τιμολόγηση των υπηρεσιών γίνεται με εισήγηση του θέματος από τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας.

 

1.      Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να τιμολογούνται και ανά μονάδα παρεχόμενης υπηρεσίας ή ανά ανθρωποώρα απασχόλησης ή και μικτά, ανάλογα με το αντικείμενο κατά περίπτωση.

  1. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ  Λάρισας (10%), οι φόροι και οι κρατήσεις. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (19%) που επιβαρύνει τον πελάτη.

 

Άρθρο 2

Εκπτώσεις

 

Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λάρισας και ύστερα από εισήγηση του Υπευθύνου του Εργαστηρίου, είναι δυνατόν σε ειδικές περιπτώσεις, να παρέχονται  από το Εργαστήριο υπηρεσίες με ποσοστό έκπτωσης, που θα κυμαίνεται συνήθως από 5% μέχρι 20%. Ως ειδικές περιπτώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ενδεικτικά υπηρεσίες που παρέχονται σε Οργανισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, πελάτες τακτικής βάσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Άρθρο 3

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Δρ. Γεώργιο Νταλό Επίκουρο Καθηγητή, μόνιμο μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Λάρισας.

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο:

Νταλός Γεώργιος

Ιδιότητα και θέση:

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας

Ειδικότητα:

Διδάκτωρ τεχνολογίας ξύλου

Ταχ/κή δ/νση:

Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43100, Καρδίτσα

Τηλέφωνο - fax:

(24410) 75.230 (εσωτ.129) – 28.299

e-mail:

gntalos@teilar.gr

 

Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

§         Εποπτεύει το Εργαστήριο και διευθύνει τις ομάδες παροχής υπηρεσιών.

§         Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΤΕΙ Λάρισας.

§         Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα δικαστήρια και στις σχέσεις του με τρίτους.

§         Καταρτίζει και εισηγείται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Λάρισας τον Κανονισμό  και τα χρηματοοικονομικά θέματα του Εργαστηρίου.

§         Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με τρίτους, μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας.

§         Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Εργαστηρίου, που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο, από άλλη νομική διάταξη ή τον παρόντα Κανονισμό.

§         Συντάσσει και υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις, τις εκθέσεις δοκιμών, τις μελέτες, τις τεχνικές προτάσεις κ.ο.κ.

 

Άρθρο 4

Οργανωτική Δομή του Εργαστηρίου

 

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ανάλογα με το μέγεθος των δραστηριοτήτων, λειτουργούν στο Εργαστήριο δύο Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών. Σε κάθε ομάδα, προϊστάμενος είναι ο αντίστοιχος Υπεύθυνος της Ομάδας. Οι υπηρεσίες που παρέχει κάθε ομάδα περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού.

 

Στις αρμοδιότητες του Υπευθύνου της Ομάδας είναι ο συντονισμός των εργασιών της ομάδας του, καθώς και η άσκηση όλων των καθηκόντων που του ανατίθενται από τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

 

Ομάδες του Εργαστηρίου και αντίστοιχοι Υπεύθυνοι

 

Α. Ομάδα Μετρήσεων

 

ê

 Αντικείμενο:

Ø      Μέτρηση φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ξύλου.

Ø      Μέτρηση φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων προϊόντων του ξύλου, συγκολλημένων ή σύνθετων προϊόντων του ξύλου.

Ø      Μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ξυλοκατασκευών ή επίπλων ή προϊόντων επίπλου – ποιοτικός έλεγχος αυτών.

Ø      Μακροσκοπική και μικροσκοπική αναγνώριση του ξύλου.

Ø      Μέτρηση επιπέδων θορύβου, ελεύθερης φορμαλδεΰδης και άλλων αέριων ρυπαντών με φορητά μέσα.

 

 

 

 

 

 Υπεύθυνη Ομάδας Μετρήσεων

 

 Ονοματεπώνυμο:

  Χόλμπα Βασιλική, MSc Τεχνολογίας ξύλου 

 

 Ιδιότητα και θέση:

  Εργαστηριακή Συνεργάτιδα

 

 Ειδικότητα:

  Τεχνολόγος Δασοπονίας

 

 Τηλέφωνο – fax: 

 e-mail:

  (24410) 80.032 – 28.299

  cholmpa@teilar.gr

 

 

 

 

  Συνεργάτες - Μέλη της Ομάδας Α΄

 

 Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ειδικότητα

  1.  

 Λυκίδης Χαράλαμπος

 Εργαστηριακός Συνεργάτης

 MSc τεχνολογίας ξύλου

  1.  

 Ράμμου Αικατερίνη

 Μέλος ΕΤΠ - διοικ. υποστήριξη

 Τεχνολόγος Δασοπονίας

  1.  

 Κόκκινος Μιλτιάδης

 Τεχνικό προσωπικό (Μέλος ΕΡΔΙΠ)

 Τεχνίτης - ξυλουργός

  1.  

 2 προπτυχιακοί σπουδαστές

 

 

 

Β. Ομάδα Μελετών

 

ê

 Αντικείμενο:

Ø      Οικονομικοτεχνικές μελέτες για επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου.

Ø      Μελέτες βελτίωσης υφιστάμενης κατάστασης ή τεχνολογίας.

Ø      Τεχνικές μελέτες για την εφαρμογή διεθνών προτύπων.

Ø      Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα της ειδικότητας.

Ø      Τεχνική υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ø      Τεχνική υποστήριξη σε θέματα υποβολής προτάσεων επενδυτικών  ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων.

Ø      Υποστήριξη και οργάνωση τεχνικών ημερίδων και εκθέσεων.

Ø      Τεχνική υποστήριξη σε θέματα κατοχύρωσης καινοτομιών.

Ø      Προτάσεις εφαρμογής νέων προϊόντων ή καινοτόμων διεργασιών.

 

 

 

 

 Υπεύθυνος Ομάδας Μελετών

 

 Ονοματεπώνυμο:

 Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, Δρ. Μάρκετινγκ και οικονομικής επιχειρήσεων ξύλου 

 

 Ιδιότητα και θέση:

 Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα

 

 Ειδικότητα:

 Δασολόγος & Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

 

 Τηλέφωνο – fax:

 (24410) 80.033 – 28.299

 

 e-mail:

 papad@teilar.gr

 

 

 

 

  Συνεργάτες - Μέλη της Ομάδας Β΄

 

 Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ειδικότητα

 

 Γούλας Αντώνιος

 Εργαστηριακός Συνεργάτης

 MSc Μηχανικός παραγωγής

 

 Λυκίδης Χαράλαμπος

 Εργαστηριακός Συνεργάτης

 MSc Τεχνολογίας ξύλου

 

 Κουτής Βάιος

 Εργαστηριακός Συνεργάτης

 Τεχνολόγος Δασοπονίας

 

 Σκαρβέλης Μιχαήλ

 Εξωτ. Επιστημ. Συνεργάτης

 Δρ. Τεχνολογίας ξύλου

 

 2 προπτυχιακοί σπουδαστές

 

 

 

 

Άρθρο 5

Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών αλλά και της τεκμηριωμένης παροχής αξιόπιστων εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Ξύλου-Επίπλου & Ξυλοκατασκευών βρίσκεται υπό διαδικασία διαπίστευσης.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αριθμ. 4/31-1-2006 πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας εδόθη έγκριση για την εφαρμογή από το εν λόγω Εργαστήριο συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO.

 

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας

 

Ονοματεπώνυμο:

Γούλας Αντώνιος

 

Ιδιότητα και θέση:

Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα

 

Ειδικότητα:

Μηχανικός παραγωγής (MSc) με εξειδίκευση    στις επιχειρήσεις επίπλου

 

Τηλέφωνο, e-mail:

6974 018532

agoulas@teilar.gr

 

Άρθρο 6

Διοικητική Υποστήριξη

 

1. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου παρέχεται από μία διοικητική υπάλληλο με σύμβαση ανάθεσης έργου. Με κριτήριο την πορεία και τον όγκο των υπηρεσιών του Εργαστηρίου μπορεί να διατεθεί ένας επιπλέον υπάλληλος του Ιδρύματος, που μπορεί να αμείβεται και πρόσθετα.

 

2. Σε περίπτωση που το Ίδρυμα δεν μπορεί να διαθέσει στο Εργαστήριο το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό, τότε είναι δυνατόν να προσληφθούν για το σκοπό αυτό ιδιώτες με συμβάσεις ανάθεσης έργου. Οι αμοιβές του διοικητικού προσωπικού, σε κάθε περίπτωση, καλύπτονται από τα έσοδα και μόνο του Εργαστηρίου, είτε πρόκειται για διάθεση  διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, είτε πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών.

 

Συνολικά εργάζονται στο Εργαστήριο:

 

Συνολικά, το προσωπικό αποτελείται από 7 μέλη πλήρους απασχόλησης στο Εργαστήριο και 6 μερικής απασχόλησης.

 

Άρθρο 7

Οικονομική Διαχείριση

 

1. Η οικονομική διαχείριση του Εργαστηρίου γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΤΕΙ Λάρισας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

 

2. Η παροχή υπηρεσιών του συγκεκριμένου Εργαστηρίου εντάσσεται ως δραστηριότητα στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Λάρισας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου.

 

3. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας ο ετήσιος προϋπολογισμός του Εργαστηρίου για δραστηριότητες που μπορούν να προγραμματιστούν ή να προβλεφθούν,  ύστερα από εισήγηση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου. Τυχόν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού εγκρίνονται επίσης από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας.

 

4. Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του διαχειριστικού έτους, υποβάλλονται  από τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου στην Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Εργαστηρίου, μαζί με συγκριτικά στοιχεία ως προς τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους και σχετική έκθεση για την πορεία των εργασιών. Ως διαχειριστικό έτος ορίζεται το ημερολογιακό έτος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Άρθρο 8

 

1. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διεκπεραίωση των εργασιών στις δύο Ομάδες παροχής υπηρεσιών περιγράφονται και καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας.

 

2. Ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης των αποτελεσμάτων (ως ακολούθως):

 

Α. Ομάδα Μετρήσεων

 

α/α

Είδος υπηρεσίας

Διάρκεια

(σε μήνες)

1

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών ξύλου – πριστής ξυλείας ή καπλαμάδων, ξυλοφύλλων κ.α.

0,2 έως 0,5

2

Ποιοτικός έλεγχος σε τελικά προϊόντα επίπλου (καρεκλών, γραφείων, θρανίων κ.α.)

0,5 έως 1

3

Ποιοτικός έλεγχος σύνθετων προϊόντων – μοριοπλακών ή ινοπλακών μέσης πυκνότητας – Μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.

0,3 έως 0,5

4

Ποιοτικός έλεγχος άλλων συγκολλημένων προϊόντων – OSB, LVL κ.α. – Μέτρηση φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.

0,3 έως 0,5

5

Ειδικές μετρήσεις φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων σε τροπική ξυλεία ή άλλα προϊόντα αυτής.

0,3 έως 0,5

6

Μετρήσεις σε χώρους παραγωγής με φορητά μέσα για τα επίπεδα θορύβου ή αιωρούμενης σκόνης ξύλου.

0,2 έως 0,3

7

Μετρήσεις σε εργασιακούς χώρους ή χώρους παραγωγής με φορητά μέσα για τα επίπεδα αιωρούμενης αέριας φορμαλδεϋδης ή άλλων αέριων ρυπαντών.

0,2 έως 0,3

8

Αναγνώριση ξυλείας – μακροσκοπική ή μικροσκοπική (τροπικής ξυλείας, καπλαμάδων κ.α.).

0,1 έως 0,2

9

Μετρήσεις εργαστηριακές σε προϊόντα ξύλου για τα επίπεδα περιεχομένης φορμαλδεϋδης, ανόργανων ουσιών, εκχυλισμάτων κ.α.

0,1 έως 0,2

10

Ποιοτικός έλεγχος και ειδικές μετρήσεις σε ξυλοκατασκευές.

0,2 έως 0,5

11

Ποιοτικός έλεγχος σε ξύλινα μέσα συσκευασίας, π.χ. ξύλινες παλέτες, κιβώτια, καφάσια, ευρωπαλέτες.

0,2 έως 0,5

 

Β. Ομάδα Μελετών

 

α/α

Είδος υπηρεσίας

Διάρκεια

(σε μήνες)

1

Οικονομικοτεχνικές μελέτες για επενδύσεις νέου μηχανολογικού εξοπλισμού ή νέων τεχνολογιών παραγωγής σε επιχειρήσεις προϊόντων ξύλου, επίπλου ή ξυλοκατασκευών.

1 έως 3

2

Μελέτες βελτίωσης υφιστάμενης κατάστασης ή παραγωγής σε επιχειρήσεις προϊόντων ξύλου ή επίπλου ή ξυλοκατασκευών.

1 έως 2

3

Τεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση και εφαρμογή του προτύπου ISPM15 σε επιχειρήσεις παραγωγής ξύλινων μέσων συσκευασίας.

0,3 έως 2

4

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την έρευνα αγοράς νέου εξοπλισμού ή τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού.

0,5 έως 1

5

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη βελτίωση τεχνικών προώθησης ή μάρκετινγκ προϊόντων ξύλου - επίπλου.

ειδική ρύθμιση

6

Τεχνική υποστήριξη και προστασία σε θέματα υποβολής προτάσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλης νομικής κατοχύρωσης τεχνολογιών ή προϊόντων σε επιχειρήσεις.

0,2 έως 0,3

7

Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα υποβολής μελετών ή προτάσεων χρηματοδότησης σε επενδυτικά, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα.

0,1 έως 0,3

8

Προετοιμασία και οργάνωση τεχνικών ημερίδων ή εκθέσεων για τις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου.

0,2 έως 0,5

9

Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε τεχνικά στελέχη των επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου.

0,2 έως 0,5

10

Προτάσεις εφαρμογής νέων προϊόντων ή καινοτόμων διεργασιών παραγωγής σε επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου.

0,2 έως 1

 

3. Οι βασικές αρχές αξιοπιστίας εναρμονίζονται με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ή με τις  αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για την εκπόνηση των διαφόρων εργασιών (μελέτη, μετρήσεις) ακολουθούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθες διεθνείς προδιαγραφές, κατά κατηγορία μετρήσεων:

 

 Μετρήσεις σε συμπαγές ξύλο:

 

Μετρήσεις σε σύνθετα και συγκολλημένα προϊόντα ξύλου:

 

Μετρήσεις σε συγκολλητικές ουσίες ξύλου:

 

Μετρήσεις σε έπιπλα:

 

Μετρήσεις σε χώρους εργασίας (με φορητά όργανα):

 

 

Άρθρο 9

Διαχείριση και Αποθήκευση Υλικών

 

Το υλικό του Εργαστηρίου διακρίνεται σε «πάγιο» και «αναλώσιμο». Αν για οποιοδήποτε λόγο το Εργαστήριο σταματήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τότε όλα τα πάγια και αναλώσιμα περιουσιακά του στοιχεία μεταβιβάζονται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λάρισας στο ίδιο το ΤΕΙ στο οποίο υπάγεται το Εργαστήριο.

 

 

Άρθρο 10

Διαχείριση και Αποθήκευση Πληροφοριών

 

1. Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο, διατηρεί με ευθύνη του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου, πλήρες μηχανογραφημένο και έντυπο αρχείο πληροφοριών.

2. Οι πληροφορίες αυτές,  στα πλαίσια που δεν παραβιάζεται το επιχειρηματικό απόρρητο και η ασφάλεια των επαγγελματικών στοιχείων των πελατών και των λοιπών συναλλασσομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό σε διάφορα στατιστικά ή  πληροφοριακά έντυπα του ΤΕΙ ή του Εργαστηρίου σε διάφορες εκδηλώσεις.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η κοινοποίηση στοιχείων, μελετών ή αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου χωρίς την έγκριση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου.

4. Σε ειδικές περιπτώσεις ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου περιορίζει την πρόσβαση σε στοιχεία πληροφοριών που ανήκουν στο Εργαστήριο σύμφωνα με τη σύμβαση του πελάτη.

 

 

Άρθρο 11

Πνευματικά Δικαιώματα

 

1. Το προϊόν των προγραμμάτων και έργων που εκπονούνται στο Εργαστήριο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Εργαστηρίου και του προσωπικού, του συνεργάτη ή της ομάδας των συνεργατών που το παρήγαγαν. Οι όροι αυτής της συνιδιοκτησίας καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας, ύστερα από πρόταση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου.

2. Τα δικαιώματα αυτής της πνευματικής ιδιοκτησίας του προσωπικού του Εργαστηρίου και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατοχυρώνονται στο διεθνή χώρο, με έξοδα του Εργαστηρίου, μετά από έγκριση του Συμβουλίου του ΤΕΙ. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ιδιοκτησία που προέρχεται από τυχόν διεθνή συνεργασία.

 

3. Σε περίπτωση διαφορετικής ρύθμισης από Κανονισμούς ή πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των οποίων το Εργαστήριο αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων, χωρίς τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αλλά ενημερώνεται το Συμβούλιο του ΤΕΙ, το οποίο μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή τέτοιας σύμβασης.

4. Σε ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, είναι δυνατόν τα πνευματικά δικαιώματα να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του πελάτη και του Εργαστηρίου. Η ειδική αυτή συμφωνία εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας, ύστερα από εισήγηση του Υπεύθυνου του Εργαστηρίου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Άρθρο 12

Κατηγορίες Προσωπικού

 

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου διακρίνεται σε επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, μπορεί να διατίθεται μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος, για μερική ή ολική απασχόληση στο Εργαστήριο, ύστερα όμως από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος στο οποίο ανήκει.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί μόνιμο προσωπικό, τότε προσλαμβάνονται ιδιώτες με τα αντίστοιχα προσόντα, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση ότι το Εργαστήριο θα καλύψει τις δαπάνες πρόσληψης ή ανάθεσης από δικά του έσοδα.

 

 

Άρθρο 13

Αμοιβές προσωπικού

 

1. Στο μόνιμο προσωπικό που απασχολείται στο Εργαστήριο μπορεί να καταβάλλεται  πρόσθετη αμοιβή ή να χορηγείται απαλλαγή από τα κύρια καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 4 και 5 του νόμου 1771/1988 και της παρ.16 του άρθρου 28 του νόμου 2083/1992.

2. Οι εξωτερικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες του Εργαστηρίου αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό ή με βάση ειδική συμφωνία μεταξύ του Εργαστηρίου και του Συνεργάτη, ύστερα από εισήγηση του Υπεύθυνου Εργαστηρίου και έγκριση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ.

3. Το Εργαστήριο έχει το δικαίωμα να αναθέτει, με υπεργολαβική διαδικασία, τμήματα εργασιών σε τρίτους.

 

Άρθρο 14

Γενικές Διατάξεις

 

1. Το Εργαστήριο έχει υποχρέωση έναντι των πελατών του, αλλά και των λοιπών συναλλασσομένων με αυτό, να εφαρμόζει με συνέπεια τους όρους που ρητά αναφέρονται στη σύμβαση συνεργασίας και να τηρεί με ακρίβεια τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

2. Οι ειδικές διατάξεις αυτού του Κανονισμού συμπληρώνουν τον Κανονισμό του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας και αποτελούν τμήμα του, για το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Ξύλου – Επίπλου & Ξυλοκατασκευών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας.

 

Ο Υπεύθυνος του

Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων

Ξύλου – Επίπλου & Ξυλοκατασκευών

 

 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΟΣ

Διδάκτωρ Τεχνολογίας ξύλου

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου

Τ.Ε.Ι. Λάρισας *