Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Κακαράς

.

τηλ. 24410 80033  E-mail: kakaras@teilar.gr 

Website: http://www.wfdt.teilar.gr/kakaras/kakaras.htm

 

Τεχνολογία ξύλου Ι

 

Εξάμηνο: Β΄

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες θεωρίας: 2 ώρες / εβδομάδα (Δευτέρα  μ.μ. αίθουσα 4)

Ώρες εργαστηρίου: 3 ώρες / εβδομάδα

Ώρες του διδάσκοντα για συνεργασία: Δευτέρα  16-20 μ.μ.

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις τεχνολογίας παραγωγής των βασικών προϊόντων που παράγονται από το ξύλο με μηχανική και χημική κατεργασία. Να γνωρίσει επίσης την τεχνολογία ειδικών χειρισμών βελτίωσης των ιδιοτήτων της πριστής ξυλείας όπως της ξήρανσης, του εμποτισμού και της άτμισης του ξύλου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Στύλοι – πάσσαλοι διεθνής πρακτική, Πριστή ξυλεία, μέρη πριστηρίου, μέθοδοι και τεχνολογία πρίσεως, βασικά μηχανήματα πρίσεως, τρόχισμα και συντήριση πριονιών, Ξήρανση ξυλείας, φυσική και τεχνική ξήρανση, προγράμματα ξηράνσεως, πηλίκο υγρασίας, σφάλματα ξήρανσης, Ατμιση ξύλου, Εμποτισμός ξύλου , μέθοδοι εμποτισμού, μέτρα προστασίας, εμποτισμός ξύλου στην Ελλάδα. Ξυλόφυλλα

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 

Να γνωρίζει την τεχνολογία παραγωγής των στύλων – πασσάλων, της πριστής ξυλείας, και των ξυλοφύλλων.

Να γνωρίζει τα είδη ξύλου που είναι κατάλληλα για την παραγωγή του κάθε προϊόντος χωριστά, και τις ιδιαιτερότητες στην εφαρμοζόμενη τεχνολογία.

Να γνωρίζει την οργάνωση και τον κατάλληλο εξοπλισμό Πριστηρίων, ξηραντηρίων και ατμιστηρίου ξυλείας, καθώς και των μονάδων ξυλοφύλων.

Να γνωρίζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της; Πρώτης ύλης ξύλου για την αυξημένη ποσοτική και ποιοτική παραγωγή σε Πριστήριο. 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Ξύλινοι στύλοι και πάσσαλοι (είδη ξύλων, εμποτιστικές ουσίες εμποτισμού, διεθνής πρακτική και κατάσταση στην Ελλάδα)

Προϊόντα πριστής ξυλείας-Πριστήριο ξυλείας (μέρη πριστηρίου, μέθοδοι και τεχνολογία πρίσεως, βασικά μηχανήματα πρίσεως)

Τρόχισμα και συντήρηση πριονιών και δίσκων

Ξήρανση ξυλείας (Μέθοδοι φυσικής και τεχνητής ξήρανσης, προγράμματα τεχνητής ξήρανσης, σφάλματα ξήρανσης)

Άτμιση του ξύλου

Εμποτισμός ξύλου (εμποτιστικές ουσίες, μέθοδοι εμποτισμού, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας, επιτρεπόμενες χρήσεις)

Ξυλόφυλλα (πρώτη ύλη, μέθοδοι παραγωγής, ξήρανση )

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τσουμής Γ. (1983). Επιστήμη του Ξύλου. Αξιοποίηση ξύλου. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

(τεχνολογία κατασκευής, πρώτες ύλες, εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο)

 

www.munkfors.com    

www.bmms.at    

www.tttgroup.com   

www.mesutronic.de  

www.linck.com  

www.moehringer.com  

www.bongioanni.com  

www.wassmer-holz.de 

www.woodweb.com/newman 

www.lenonsaw.com 

www.spaenex.de 

www.stellac.com

www.solubois.fr 

www.yasujima.co.jp/ 

www.lauber-holzrockner.de 

www.wtt.dk 

www.archtp.com 

www.tttgroup.com

www.ghebavaria.de 

www.schilling-knobel.de

 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: Την 10η εβδομάδα των μαθημάτων με χρήση  ερωτηματολογίου, θα γίνει αξιολόγηση του διδάσκοντα και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας - ανωνύμως - από τους σπουδαστές.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Ι

 

1ο. -Εισαγωγή στα εργαστηριακά μαθήματα

     -Στύλοι – πάσσαλοι

     -Στύλοι. Προδιαγραφές (ποιότητα, διαστάσεις, χειρισμός εμποτισμού).

                   Είδη ξύλου

                   Εφαρμογές

                   Εντοπισμός προβλημάτων – σφαλμάτων

 

2ο  ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ (κορμοπλατεία)

Σχέδια κορμοπλατείας για κωνοφόρα και πλατύφυλλα

Lay out μηχανημάτων & εγκαταστάσεων

Στοιχεία ογκομέτρησης κορμών

Αναγνώριση κορμών διαφόρων ειδών

 

3ο  ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ (κυριως πριστηριο)

Βασικά μηχανήματα πρίσης - λοιπές εγκαταστάσεις – τεχνικά                    χαρακτηριστικά, Lay out μηχανημάτων για κωνοφόρα, για πλατύφυλλα, με πολυπρίονα καταράκτη, με ταινιοπρίονο καταράκτη.

Μέτρηση ταχυτήτων πρίσης κορμών (χρονικές σπουδές) ανάλογα με το βασικό μηχάνημα κοπής & τα παραγόμενα προϊόντα.

Συνδιασμός ταχυτήτων τροφοδοσίας - περιστροφής κοπτικού (ασκήσεις).

 

4ο  Κοπτικά μέσα (πριόνια – δίσκοι)

Άσκηση εφαρμογής γεωμετρίας κοπτικών (γωνίες, έκκαμψη,   διαπλάτυνση, βήμα, ύψος δοντιών), μετρήσεις σε πριονοελάσματα & σε δίσκους κοπής πλάνισης,

Τρόχιση, συντήρηση κοπτικών

Πριόνια – δίσκοι υψηλής τεχνολογίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες, εφαρμογές) - άσκηση εφαρμογής δίσκων.

Αναγνώριση επιφάνειας κοπής ανάλογα με το μέσο κοπής (δίσκος, πριόνι, κοπή με πλάνιση, profile sawing). Σφάλματα πρίσης

 

5ο  -    Σχέδια πρίσης – κοπής κορμών με κορμοκόπτη & ταινιοπρίονα   

                  - (άσκηση σχεδίασης)

Μέθοδοι βελτιστοποίησης της παραγωγής

Σχέδια ροής παραγωγής με ταινιοπριόνο – κορμοκόπτη

Σχέδια ροής παραγωγής με πολυπρίονο – κορμοκόπτη

Σχέδια ροής παραγωγής με σύνθετα μηχανήματα πρίσης –  θρυμματισμού (profile sawing).

Ασκήσεις

 

6ο  -    Πριστή ξυλεία – προϊόντα πρίσης (διαστάσεις, ονοματολογία,      προδιαγραφές).

Πριστοπλατεία (προδιαγραφές – οργάνωση – εγκαταστάσεις).

Ποιοτική ταξινόμηση πριστής δομικών κατασκευων, επίπλων.(οπτική – stress grading). Υπολογισμός ροζοβρίθειας – ασκήσεις.

 

7ο  ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΙΣΗ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΘΟΡΑΣ

Παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό φθοράς

Υπολογισμός ποσοστού φθοράς

 

8ο  ΦΥΣΙΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ – ΠΡΙΣΤΟΠΛΑΤΕΙΑ

Κατάταξη Δασοπονικών ειδών ανάλογα με την ευκολία που παρουσιάζουν στην ξήρανση.

Μέθοδοι φυσικής ξήρανσης – σχηματική παράσταση πριστοπλατείας. στοιβάδων φυσικής ξήρανσης.

 

9ο  ΤΕΧΝΗΤΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

Εφαρμοζόμενες μέθοδοι τεχνητής ξήρανσης

Πηλίκο υγρασίας

Κατάταξη Δασοπονικών ειδών ανάλογα με την δυσκολία & διάρκεια ξήρανσης ανάλογα με την μεταβολή διαστάσεων μετά την ξήρανση.

Σφάλματα τεχνητής ξήρανσης – Αναγνώριση

Εφαρμογή προγράμματος τεχνητής ξήρανσης.

 

10ο  ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ

Λόγοι που επιβάλλουν τον προληπτικό εμποτισμό ξύλου

Αναγνώριση εμποτιστικών ουσιών

Κατάταξη Δασοπονικών ειδών ανάλογα με την δυσκολία εμποτισμού.

Εφαρμογή προγραμμάτων εμποτισμού

Υπολογισμός συγκράτησης εμποτιστικού & βάθους εμποτισμού

Παραγόμενα προϊόντα – εφαρμογές

 

11ο  ΑΤΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Εφαρμογή προγράμματος άτμισης για καμπύλωση ξύλου

Εφαρμογή προγράμματος άτμισης για βελτίωση ιδιοτήτων ξύλου και βελτίωση μηχανικής κατεργασίας  ξήρανσης του ξύλου

Άσκηση καμπύλωσης ξύλου μετά από άτμιση.

 

 

 

12ο  ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ – ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ

Γεωμετρία κοπτικών καπλαμά – ξυλοφύλλων

Αναγνώριση δειγμάτων φυσικού καπλαμά, τεχνητού καπλαμά & σφαλμάτων.

 

13ο  Λήψη στοιχείων πρίσης – ξήρανσης – εμποτισμού – άτμισης  ποσοστού φθοράς από                   πριστήρια Καρδίτσας

 

14ο & 15ο Παρουσίαση εργασιών – ασκήσεων & εξέταση