Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.............................................................................................................. 9

Κεφάλαιο 1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................... 10

1.1 Προέλευση............................................................................................................ 12

1.2 Δομή..................................................................................................................... 12

1.3 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα.......................................................................... 13

 

      Ανακεφαλαίωση 1ου Κεφαλαίου............................................................................ 14

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 15

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 15

 

Κεφάλαιο 2.   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ......................................................... 16

2.1 Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά............................................................................. 16

2.2 Φυσικά χαρακτηριστικά......................................................................................... 20

2.3 Θερμικές ιδιότητες................................................................................................. 22

2.4 Μηχανικές ιδιότητες.............................................................................................. 24

2.5 Ακουστικές ιδιότητες............................................................................................. 25

2.6 Ηλεκτρικές ιδιότητες.............................................................................................. 26

 

      Ανακεφαλαίωση 2ου Κεφαλαίου............................................................................ 27

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 27

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 27

 

Κεφάλαιο 3.   ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ........................................................ 28

3.1 Ξύλο ανώμαλης δομής........................................................................................... 28

3.2 Στρεψοΐνια............................................................................................................ 29

3.3 Ραγάδες................................................................................................................ 30

3.4 Μεταχρωματισμοί.................................................................................................. 30

3.5 Ρόζοι .................................................................................................................... 31

 

      Ανακεφαλαίωση 3ου Κεφαλαίου............................................................................ 32

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 32

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 33

 

Κεφάλαιο 4.   ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ............................................................... 34

4.1 Μύκητες................................................................................................................ 34

4.2 Έντομα................................................................................................................. 36

4.3 Κλιματικοί παράγοντες ......................................................................................... 37

4.4 Μηχανικοί παράγοντες.......................................................................................... 38

4.5 Χημικοί παράγοντες.............................................................................................. 38

4.6 Θερμότητα............................................................................................................ 38

 

      Ανακεφαλαίωση 4ου Κεφαλαίου............................................................................ 39

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 39

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 39

Κεφάλαιο 5.   ΕΜΠΟΡΙΑ - ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.............. 40

5.1 Εμπορία................................................................................................................ 40

5.2 Ονοματολογία....................................................................................................... 41

5.3 Αναγνώριση ......................................................................................................... 43

 

      Ανακεφαλαίωση 5ου Κεφαλαίου............................................................................ 46

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 46

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 46

Κεφάλαιο 6.   ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ - ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟΤΗΤΑ................................ 47

6.1 Πυκνότητα............................................................................................................ 47

6.2 Υγροσκοπικότητα.................................................................................................. 49

 

      Ανακεφαλαίωση 6ου Κεφαλαίου............................................................................ 52

      Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Δραστηριότητες............................................................... 53

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 53

 

Κεφάλαιο 7.   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ.......................................... 54

7.1 Μηχανήματα ........................................................................................................ 54

7.2 Κοπτικά μέσα  ...................................................................................................... 56

7.3 Ροή πρίσης............................................................................................................ 58

7.4 Ποσοτική απόδοση ............................................................................................... 61

7.5 Ποιότητα πριστής ξυλείας - Τύποι ταξινόμησης  ................................................... 62

 

      Ανακεφαλαίωση 7ου Κεφαλαίου............................................................................ 63

      Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Δραστηριότητες............................................................... 64

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 64

Κεφάλαιο 8.   ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ. ΦΥΣΙΚΗ –ΤΕΧΝΗΤΗ  

ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.................................................... 66

8.1 Ανάγκες ξήρανσης ............................................................................................... 66

8.2 Παράγοντες .......................................................................................................... 67

8.3 Φυσική ξήρανση .................................................................................................. 67

8.4 Τεχνητή ξήρανση.................................................................................................. 68

8.5 Άλλες μέθοδοι ξήρανσης....................................................................................... 71

 

      Ανακεφαλαίωση 8ου Κεφαλαίου............................................................................ 72

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 72

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 72

Κεφάλαιο 9.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ                

ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ............................................................................................ 77

9.1 Ανάγκη προστασίας του ξύλου .............................................................................. 77

9.2 Είδη συντηρητικών ............................................................................................... 78

9.3 Τρόποι εμποτισμού ............................................................................................... 78

9.4 Επίδραση εμποτισμού στις ιδιότητες του ξύλου....................................................... 79

 

      Ανακεφαλαίωση 9ου Κεφαλαίου............................................................................ 79

      Ερωτήσεις - Δραστηριότητες................................................................................. 79

      Δικτυακοί τόποι.................................................................................................... 79

 

Κεφάλαιο 10.   ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ – ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ......................................... 80

10.1 Τρόποι αποθήκευσης και προετοιμασία πρώτης ύλης πριν την παραγωγή.............. 81

10.2 Τρόποι παραγωγής ξυλοφύλλων........................................................................... 81

10.3 Ξήρανση ξυλοφύλλων.......................................................................................... 82

10.4 Ποσοτική απόδοση.............................................................................................. 82                                   

10.5 Αντικολλητά........................................................................................................ 83

10.6 Είδη αντικολλητών.............................................................................................. 84

10.7 Τρόποι παραγωγής αντικολλητών......................................................................... 85

10.8 Ιδιότητες αντικολλητών........................................................................................ 85

 

        Ανακεφαλαίωση 10ου Κεφαλαίου......................................................................... 86

        Ερωτήσεις - Δραστηριότητες............................................................................... 86

        Δικτυακοί τόποι.................................................................................................. 86

 

Κεφάλαιο 11.   ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ........................................ 87

11.1 Μοριοσανίδες...................................................................................................... 88

11.2 Ινοσανίδες........................................................................................................... 90

 

        Ανακεφαλαίωση 11ου Κεφαλαίου......................................................................... 92

        Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Δραστηριότητες............................................................. 93

        Δικτυακοί τόποι.................................................................................................. 93

 

Κεφάλαιο 12.   ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΟΥ........................................................................................... 94

12.1 Πλεονεκτήματα σε σχέση με το μασίφ ξύλο.......................................................... 95

12.2 Τρόποι επιλογής της κατάλληλης ξυλείας............................................................. 96

12.3 Τρόποι συγκόλλησης............................................................................................ 97

12.4 Προϊόντα ξύλου με πλαστικές επικαλύψεις............................................................ 98

12.5 Μονωτικά προϊόντα με χρήση ξύλου..................................................................... 99

 

        Ανακεφαλαίωση 12ου Κεφαλαίου....................................................................... 100

        Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Δραστηριότητες............................................................ 100

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 100

Κεφάλαιο 13.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ....... 101

13.1 Οικονομική των επιχειρήσεων - Βασικές έννοιες και λειτουργίες.......................... 101

13.2 Παραγωγική διαδικασία και συντελεστές παραγωγής – κόστους  ........................ 102

13.3 Έννοιες και διακρίσεις των εσόδων και εξόδων.................................................... 102

13.4 Οργάνωση της επιχείρησης ............................................................................... 103

13.5 Γενικά για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ........................................................ 104

13.6 Παρούσα κατάσταση των επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου στην Ελλάδα ................ 105

13.7 Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών κατά είδος παραγόμενων προϊόντων

        ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου ....................................................... 105

 

        Ανακεφαλαίωση 13ου Κεφαλαίου....................................................................... 106

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 106

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 106

Κεφάλαιο 14.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ......... 107

14.1 Είδη υλικών ξυλοκατασκευών ............................................................................ 108

14.2 Καταγραφή κύριων και βοηθητικών υλικών ....................................................... 108

14.3 Υπολογισμοί υλικών .......................................................................................... 109

14.4 Υπολογισμοί απωλειών κατά την κατεργασία των υλικών ................................... 109

14.5 Υπολογισμοί τιμών μιγμάτων υλικών ................................................................. 110

14.6 Κατάλογοι υλικών και εξαρτημάτων .................................................................. 111

14.7 Έμμεσα έξοδα υλικών ....................................................................................... 112

 

        Ανακεφαλαίωση 14ου Κεφαλαίου....................................................................... 113

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 113

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 113

Κεφάλαιο 15.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ........................................................... 114

15.1 Η εργασία στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου .................................................. 115

15.2 Συστήματα αμοιβών της εργασίας ..................................................................... 116

15.3 Κατανομή του χρόνου εργασίας στις διάφορες φάσεις παραγωγής ...................... 117

15.4 Προκαθορισμός του χρόνου εργασίας στις διάφορες φάσεις παραγωγής .............. 117

15.5 Εφαρμογή των τιμών μονάδας εργασίας στον υπολογισμό δαπανών εργασίας ..... 118

 

        Ανακεφαλαίωση 15ου Κεφαλαίου....................................................................... 120

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 120

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 120

Κεφάλαιο 16.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ .......... 121

16.1 Δαπάνες αποσβέσεων των μηχανημάτων ........................................................... 121

16.2  Διάκριση των δαπανών μηχανημάτων............................................................... 122

16.3 Υπολογισμός του κόστους λειτουργίας ενός μηχανήματος .................................. 123

 

        Ανακεφαλαίωση 16ου Κεφαλαίου....................................................................... 125

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 125

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 125

Κεφάλαιο 17.  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ................................ 126

17.1 Γενικά για την κοστολόγηση ............................................................................. 126

17.2 Είδη και μέθοδοι κοστολόγησης  ........................................................................ 127

17.3 Ανάλυση των κύριων θέσεων παραγωγής  .......................................................... 127

17.4 Ανάλυση των γενικών εξόδων ........................................................................... 128

17.5 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην κοστολόγηση ...................................... 128

17.6 Υπολογισμός του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης .................................... 129

17.7 Σχέσεις κόστους, όγκου παραγωγής και κέρδους  ................................................ 129

 

        Ανακεφαλαίωση 17ου Κεφαλαίου....................................................................... 130

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 130

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 130

Κεφάλαιο 18.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ......................................................................................... 131

18.1 Βασικές έννοιες και παραδείγματα εφαρμογής της στατιστικής .......................... 132

18.2 Σημασία της τήρησης στατιστικών δεδομένων ................................................... 132

18.3 Τήρηση και ανάλυση χρονολογικών σειρών ....................................................... 133

18.4 Δημιουργία δεικτών .......................................................................................... 133

18.5 Γραφικές παραστάσεις χρονολογικών σειρών και άλλων στατιστικών μεγεθών  ... 134

 

        Ανακεφαλαίωση 18ου Κεφαλαίου....................................................................... 135

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 135

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 135

Κεφάλαιο 19.   ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ......................................................................................... 136

19.1 Ορισμοί και γενικές εφαρμογές μηχανοργάνωσης .............................................. 136

19.2 Αναγκαιότητα της μηχανοργάνωσης σε επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου  ............... 137

19.3 Ειδικά προγράμματα μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων  ................................. 137

19.4 Ανάλυση προγράμματος εμπορικής εφαρμογής μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων... 138

 

        Ανακεφαλαίωση 19ου Κεφαλαίου....................................................................... 140

        Ασκήσεις - Παραδείγματα................................................................................. 140

        Δικτυακοί τόποι................................................................................................. 140

 

 Βιβλιογραφία..................................................................................................... 141

 Γλωσσάρι............................................................................................................ 142