English

x   
Θέματα Σπουδών
 

Οδηγός σπουδών του Τμήματος

 

 

 

Διάρκεια Διδασκαλίας - Αργίες

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται Χειμερινό και το δεύτερο Εαρινό εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία. Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι, δύο εβδομάδων η κάθε μία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εορτές και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και είναι :

§ Η Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου

§ Η επέτειος του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου)

§ Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου μέχρι 2 Ιανουαρίου

§ Τα Θεοφάνια

§ Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)

§ Την Καθαρά Δευτέρα

§ Κατά τις διακοπές του Πάσχα, από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα.

§ Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου

§ Η εργατική Πρωτομαγιά (1 Μαΐου)

§ Του Αγίου Σεραφείμ (4 Δεκεμβρίου, τοπική εορτή)

§ Του Αγίου Πνεύματος

§ Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού, από 6 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου

Επίσης, μαθήματα δεν γίνονται την ημέρα των φοιτητικών εκλογών.

Επιλογή Μαθημάτων

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου ο Σπουδαστής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Δήλωση Μαθημάτων με μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί για το τρέχον εξάμηνο. Μέσα σε μία εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του.

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης μαθημάτων, ο Σπουδαστής λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια ώστε :

§ Να μην δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα, των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο Σπουδαστής.

§ Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να κυμαίνεται μέχρι: 37 ώρες το Α΄ εξ., 38 ώρες το Β΄ εξ., 37 ώρες το Γ΄ εξ., 38 ώρες το Δ΄ εξ.), 35 ώρες το Ε΄ εξ., 32 ώρες το ΣΤ΄ εξ., 35 ώρες το Ζ΄ εξ. και μέχρι 50 ώρες το Η΄ εξ. και οι επί πτυχίω.

§ Σε περίπτωση μικτού μαθήματος δηλώνονται απαραίτητα και τα δύο μέρη, εκτός εάν το ένα μέρος έχει εξεταστεί επιτυχώς.

§ Σε καμιά περίπτωση ο Σπουδαστής δεν μπορεί να καταστεί Πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του Τμήματος.

Διδακτικά Βοηθήματα

Μετά από εισήγηση μόνιμου μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) που έχει ορισθεί ως Υπεύθυνος Μαθήματος προς τον αρμόδιο Τομέα εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Τμήματος συγκεντρωτικά για όλα τα μαθήματα τα διδακτικά εγχειρίδια ή σημειώσεις που θα διανεμηθούν δωρεάν στους Σπουδαστές. Ο διδάσκων το μάθημα προτείνει επίσης στους Σπουδαστές συμπληρωματική βιβλιογραφία για την αρτιότερη κάλυψη του αντικειμένου. Αντίγραφα των τίτλων της πρόσθετης βιβλιογραφίας θα βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5).

2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των Σπουδαστών ανά μάθημα και του τελικού βαθμού πτυχίου καθορίζεται ως ακολούθως:

από 0-3,9: «κακώς»

από 4-4,9: «ανεπαρκώς»

από 5-6,49: «καλώς»

από 6,5-8,49: «λίαν καλώς»

από 8,5-10: «άριστα»

3. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιας μονάδας.

4. Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων ο Υπεύθυνος Καθηγητής εξηγεί στους Σπουδαστές το σύστημα βαθμολογίας που θα ακολουθηθεί.

5. Ο Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) της βαθμολογικής επίδοσης του Σπουδαστή υπολογίζεται στο τέλος κάθε εξαμήνου συγκεντρωτικά για όλα τα μαθήματα στα οποία έχει εξετασθεί ο Σπουδαστής. Για τους τελειόφοιτους Σπουδαστές συνυπολογίζεται και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας. Ο ΓΜΟ είναι το βασικό μέτρο της επίδοσης του Σπουδαστή κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Για τον υπολογισμό του ΓΜΟ πολλαπλασιάζονται οι Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) κάθε μαθήματος με το βαθμό της τελευταίας εξέτασης στο μάθημα, αθροίζονται τα μερικά γινόμενα, και το αποτέλεσμα διαιρείται με το συνολικό αριθμό ΔΜ των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο Σπουδαστής. Σε περίπτωση μικτού μαθήματος λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός μαθήματος και όχι οι βαθμοί των μερών.

Βαθμοί Εργαστηρίου, Προόδου και Εξετάσεων

1. Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού-φροντιστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος, απαιτείται ο Σπουδαστής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις για όσους Σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%.

2. Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή θεωρητικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ο μέγιστος μεταξύ του αθροίσματος των πιστωτικών μονάδων που συγκέντρωσε ο Σπουδαστής από την επίδοση στην πρόοδο και την τελική εξέταση και του βαθμού με άριστα το δέκα (10) της τελικής εξέτασης.

3. Για τον υπολογισμό των πιστωτικών μονάδων, ο βαθμός προόδου και ο βαθμός της τελικής εξέτασης πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές 0,4 και 0,6. Ο Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέντρωσε πέντε τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες με οποιονδήποτε τρόπο ή που βαθμολογήθηκε με 5 (πέντε) τουλάχιστον στην τελική εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Σπουδαστής επαναλαμβάνει το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο.

4. Σπουδαστής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ομάδας μαθημάτων που χαρακτηρίζουν κατεύθυνση, πρέπει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα ή την κατεύθυνση, ενώ αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο. Για κάθε μάθημα που δηλώνει ο Σπουδαστής μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο.

5. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και φροντιστηριακού ή εργαστηριακού μέρους. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως προς το άλλο μέρος.

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτική Ασκηση

Κάθε Σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μία πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής ξύλου, προϊόντων ξύλου και επίπλου, καθώς και με το σχεδιασμό επίπλου ή την οικονομία και το μάρκετιγκ των προϊόντων ξύλου και επίπλου.

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών προτείνονται από τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ε.Π.

Κάθε Τομέας Μαθημάτων του Τμήματος εξετάζει συνολικά τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών που εμπίπτουν στην περιοχή του με στόχο να επιτύχει ικανοποιητική κάλυψη διαφορετικών προβλημάτων στις περιοχές των γνωστικών αντικειμένων του Τομέα. Με τελική απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα προτείνονται θέματα πτυχιακών εργασιών τα οποία και ανακοινώνονται έγκαιρα στους Σπουδαστές.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κ.ά. ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε σχετικό θέμα καθορίζει με απόφαση ο Τομέας.

Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) Σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας κάθε Σπουδαστή.

Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. του Τμήματος στα πλαίσια της απασχόλησης του αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που του έχουν ανατεθεί. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που μπορούν να επιβλέπουν τα μέλη του Ε.Π. καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

Από τον Τομέα ορίζεται για κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας ένα τακτικό ή έκτακτο μέλος του Ε.Π. κατάλληλης ειδίκευσης που επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους Σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π. όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός επωμίζεται επίσης την επίβλεψη στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας.

Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη Ε.Π. άλλου Τμήματος ή Γενικού Τμήματος μετά από κοινή απόφαση των Συμβουλίων των δύο Τμημάτων.

Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας σε Σπουδαστές γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Τομέα.

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η ολοκλήρωση πρέπει να πραγματοποιείται σε δύο το πολύ έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας, διαφορετικά ο Σπουδαστής παραιτείται του θέματος και αναλαμβάνει άλλο, με νέα ανάθεση.

Μετά την ολοκλήρωση της και ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων και το νωρίτερο 10 ημέρες από τον ορισμό της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος Ε.Π. (εισηγητής) και δύο ακόμη μέλη Ε.Π. του Τμήματος συναφούς ειδικότητας.

Σε περίπτωση έλλειψης Ε.Π. συναφούς ειδικότητας στο ίδιο Τμήμα, η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη άλλου Τμήματος ή Γενικού Τμήματος που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές.

Την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι Σπουδαστές της Τμήματος. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τους βαθμούς των Σπουδαστών που παρουσίασαν την πτυχιακή εργασία τους. Κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Ο βαθμός πτυχιακής εργασίας του Σπουδαστή είναι ο μέσος όρος των βαθμών που προτάθηκαν από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό βαθμολογίας υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Τμήμα μέσω πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασής της.

Πτυχιακές εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθμολόγησης με άριστα εκδίδονται ως Τεχνικές Αναφορές του Τμήματος.

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης
Θέσεις Εργασίας - Απασχόληση αποφοίτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ERASMUS
CD προβολής τμήματος
Οδηγός Επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους
Καταληκτικές Ημερομηνίες Εξαμήνου
Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών
Δικαιολογητικά για νεοεισακτέους
Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Newsletters Τμήματος
 
http://e-class.teilar.gr/

Διεύθυνση Τμήματος
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
Β. Γρίβα 11, ΤΚ 43100 Καρδίτσα
Τηλ. Γραμματείας:
24410-64730
FAX Γραμματείας
24410-64731

Email:secry-wood@teilar.grΧρήσιμα Έγγραφα

Copyright © 2010 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου