English

x   

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Πληροφορίες: Καθηγητής Γ. Μαντάνης, Email mantanis@teilar.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά AEI μπορεί να παρακολουθήσει κάθε απόφοιτος του Τμήματος ΣΤΞΕ, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές σπουδές του και πληροί, κατά περίπτωση, ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc, MA) είναι συνήθως 1 έως 2 έτη. Το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 5.000 ευρώ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου , του ΤΕΙ Θεσσαλίας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, και κατόπιν, και διδακτορικού διπλώματος. Ακόμα στη χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών και μέσω ιδιωτικών σχολών ή παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι των οποίων αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό κράτος.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε   Δημόσια  ΑΕΙ, σε αντικείμενα συναφή με τα κύρια

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος εστιάζονται σήμερα στα ακόλουθα (3):

§    ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο», υπεύθυνος: Καθ. Ιωάννης Παπαδόπουλος (papad@teilar.gr). Ιστοσελίδα: http://msc.wfdt.teithessaly.gr/
§    Πανεπιστήμιο  Αιγαίου,  Τμήμα  Μηχανικών  Σχεδίασης  Προϊόντων  και  Συστημάτων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» και Διδακτορικών Σπουδών στην «Επιστήμη της Σχεδίασης»,  Ερμούπολη,  Τ.Κ.  84100,  Σύρος,  email:  studies_msc@syros.aegean.gr  - Ιστοσελίδα:  http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes.aspx
§    Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον  «Μετά  –  Βιομηχανικό  Σχεδιασμό»,  Βόλος,  τηλ.:  24210  74.204,  Ιστοσελίδα:
http://www.arch.uth.gr/el/announcements/962

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε  Ιδιω τικές Σ χολέ ς  είναι τα ακόλουθα (1):

§    ΑΚΤΟ,   Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών   Σπουδών   σε   συνεργασία   με   το   Middlesex

University, «Master of Arts in Design», 3ης  Σεπτεμβρίου 24, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, τηλ.:

β210 523 0130 (γίνεται και στη Θεσ/νίκη), website: www.akto.gr, e-mail: info@akto.gr http://aktocollege.com/courses/master-of-arts-in-design/


Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Τα ακριβή δικαιολογητικά που απαιτούνται διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, αλλά σε γενικές γραμμές για την αξιολόγηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα είναι  υποχρεωτικά  στις περισσότερες των περιπτώσεων τα κάτωθι:
ü   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
ü   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
ü   Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ü   Δύο συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από Καθηγητές ΑΕΙ)
ü   Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας: Proficiency-Cambridge ή Michigan
που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία ή TOEFL (με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 70% της μέγιστης βαθμολογίας) ή IELTS (6 και πάνω). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας.
ü   Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους, και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
ü   Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς πεδίου, σε χώρες του εξωτερικού. Οι
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέµουν τα ΑΕΙ του εξωτερικού είναι οι εξής:

·    Τίτλος  Masters(MastersDegree).  Είναι  ο πρώτος  µεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών και προϋποθέτει από 1-2 έτη σπουδών. Τα περισσότερα πανεπιστήµια απονέµουν τίτλο Master of Science (MSc) σε τοµείς εφαρµοσµένων επιστηµών και τίτλο Master of Arts (MA) σε τοµείς όπως τέχνες, ανθρωπιστικές και άλλες επιστήµες. Ο τίτλος Master of Business Administration (M.B.A.) απονέµεται για µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Οι τίτλοι Master’s έχουν ονοµασίες και αρχικά που περι- λαµβάνουν τον τοµέα ή την ειδικότητα σαν µέρος του µεταπτυχιακού τίτλου.
·    Τίτλος Διδάκτορα (Doctoral Degree/Ph.D.). Ο Τίτλος του ∆ιδάκτορα  είναι  το  ανώτατο δίπλωµα που απονέµεται από τα πανεπιστήµια σε φοιτητές που συµπληρώνουν από 3 έως
4 έτη σπουδών  µετά     τις   σπουδές   τους   για   το δίπλωµα    Master’s. Βασίζεται σε πρωτότυπη επιστηµονική έρευνα η οποία δηµοσιεύεται σε µορφή διδακτορικής διατριβής, βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.

Προφανώς τα πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχουν στην παρούσα φάση μεγαλύτερη ποικιλία και πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων απ' ότι στην Ελλάδα. Στις ιστοσελίδες των παρακάτω ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες των μεταπτυχιακών  σπουδών  που  παρέχονται.  Ακολουθεί  ενδεικτική  κατάσταση  των  ιδρυμάτων αυτών:


Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα σχεδιασμού επίπλου (design) και αντικειμένων

β& βιομηχανικού σχεδιασμού (industrial design)

Scuola Politecnica di Design, Industrial Design (Μιλάνο, Ιταλία), Email:  nfo@scuoladesign.com

http://www.scuoladesign.com/master/industrial-design-master/

Royal College of Art (Ηνωμένο Βασίλειο), Furniture design & Industrial design
Kensington Gore, London SW7 2EU, UK Tel.: +44 (0) 207 590 4444, e-mail: admissions@rca.ac.uk www.rca.ac.uk

Middlesex University, School of Arts and Education (Ηνωμένο Βασίλειο)
Tel.: +44 (0) 20 8411 5555, e-mail: admissions@mdx.ac.uk www.mdx.ac.uk

London Metropolitan University (London, UK), Furniture Design (MA)

http://www.londonmet.ac.uk/courses/postgraduate/2016/ma-by-project---ma/

ENSAD - National School of Decorative Arts (Γαλλία)

31, rue d'Ulm, F-75240 Paris, Ile-de-France, France
Tel.: +33 (1) 42 34 97 00, e-mail: admissions@ensad.fr www.ensad.fr


Istituto Europeo di Design - Roma (Ιταλία)


 

Via Alcamo 11, I-00182 Roma (Rome), Lazio, Italy Tel.: +39 (06) 7024 025, e-mail: int.relations@ied.it http://roma.ied.it


Kingston University, Art and Design (Ηνωμένο Βασίλειο)

River House, 53-57 High Street, Kingston upon Thames, Surrey, UK Tel.: +44 (0) 20 8547 2000, e-mail: admissions-info@kingston.ac.uk
www.kingston.ac.uk


University of Art & Design Helsinki (Φινλανδία)


 

Hämeentie 135C, FIN-00560 Helsinki, Finland


Tel.: +358 (9) 756 30534, e-mail: helena.harkonen@uiah.fi www.uiah.fi


Lund Institute of Technology (Σουηδία)


 

PO 118, Skåne, S-221 00 Lund, Mälmo, Sweden
Tel.: +46 (46) 222 00 00, e-mail: inter@kansli.lth.se www.lth.se


University of Art and Crafts of Goteborg (Σουηδία)
http://www.hdk.gu.se/en/programmes-courses


Denmark School of Design (Δανία)


 

Strandboulevarden 47, Copenhagen Osterbro 2100, Denmark


 

 

AALBORG University (Industrial Design)


Tel.: +45 3 527 7500, e-mail: mail@dkds.dk www.dkds.dk


Denmark, http://www.en.aau.dk/education/master/industrial-design-msc-in-tech

 

SDU, University of Southern Denmark (Product Design)
Denmark, http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/IT_produktudvikling.aspx

 


Domus Academy (Ιταλία)


 

via Watt 27, Milan 20143, Italy
Tel.: +39 024 2414001, e-mail: info@domusacademy.it www.domusacademy.com


Academy of Applied Arts, Architecture & Design (Τσεχία)
Námesti Jana Palacha, 80, 116 93 Praha, Czech Republic Tel.: +420 (2) 217 08280, e-mail: rektor@vsup.cz www.vsup.cz


University of Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο)


 

167 Renfrew Street, G3 6RQ Glasgow, Glasgow, UK


Tel.: +44 (141) 353 4500, e-mail: admissions@gla.ac.uk www.gla.ac.uk


Design Academy Eindhoven (Ολλανδία)


Emmasingel 14, 5600 CC, Eindhoven, The Netherlands Tel.: +31 (0) 40 239 3939, Fax: +31(0)40 239 3940 www.designacademy.nl


Central Saint Martins College of Art and Design (Ηνωμένο Βασίλειο)

Southampton Row, London WC1B 4AP, UK Tel.: +44 (0) 20 7514 7022, e-mail: info@csm.arts.ac.uk
www.csm.arts.ac.uk

Rhode Island School of Design (ΗΠΑ)
Two College Street, Providence, Rhode Island 02903, USA e-mail: admissions@risd.edu www.risd.edu

Art Center College of Design (ΗΠΑ)

Hillside Campus, 1700 Lida Street Pasadena, CA 91103, USA
e-mail: admissions@artcenter.edu www.artcenter.edu


University of Montreal (Καναδάς)


 

Centre-Ville, Montreal, Quebec H3C 3J7, Canada

Tel.: +1 514 343 7556, e-mail: luc.courchesne@umontreal.ca


www.din.umontreal.ca

Nottingham Trent University, Product Design Futures (Ηνωμένο Βασίλειο)

Burton Street, Nottingham, United Kingdom
Tel.: +44 115 8486061, e-mail: postgrad.ntsad@ntu.ac.uk www.ntu.ac.uk/postgrad

Cranbrook Academy of Art (ΗΠΑ)

39221 Woodward Avenue, Bloomfield Hills, Michigan 48303-0801, USA Tel.: +1 248-645-3300, e-mail: caaadmissions@cranbrook.edu www.cranbrookart.edu/main.htm

FH Salzburg Univ. of Applied Sciences (Kuch), Design Product Management (Austria)

http://www.fh-salzburg.ac.at/en/disciplines/design-media-arts/master-design-product- management/degree-programme/
Mid Sweden University (Industrial Design), SE-851 70 Sundsvall

Σουηδία, https://www.miun.se/en/industrial-design-ind

Braunschweig College of Fine Arts (Γερμανία)

Platz 1, D-3300 Braunschweig, Germany
Tel.: +49 (531) 391 9122, e-mail: h.steinhau@hbk-bs.de www.hbk-bs.de
Universitat Politecnica de Valencia, Escuela Tecnica Superior de
Ingenieria del Diseno (Ισπανία), Dept. of Design, Building 7B - Camino de Vera 14 - 46022
Valencia - Spain
Tel.: 0034 963877181, e-mail:  http://www.etsid.upv.es/ Email:  eballester@isa.upv.es

Στην ιστοσελίδα  http://digitaledition.domusweb.it/domus/books/131201domus/#/1/ μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Κολεγίων που έχουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρώπη, και έχουν συνάφεια με την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό επίπλου, το βιομηχανικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό αντικειμένων ή προϊόντων, τη διακόσμηση, κ.α.

δΜεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα της επιστήμης & τεχνολογίας ξύλου

University of Wales at Bangor - Forest Industries Technology (Ουαλία)

Bangor, North Wales, UK Tel.: +44 1248 382448, e-mail: distance@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk

BFH Switzerland (Wood technology)

www.bfh.ch/en/research/bfh_centres/wood_resource_and_material.html https://www.bfh.ch/en/studies/master/architecture_wood_and_civil_engineering/wood_technology

.html

Rosenheim University of Applied Sciences, Germany (Wood technology)

http://www.fh-rosenheim.de/en/technology/holz-energie-bau/holztechnik-master/


Institut für Holzbiologie und Holztechnologie - Wood Biology & Technology (Γερμανία) Büsgenweg 4, D 37077 Göttingen, Germany
Tel.: +49 551 393737, e-mail: ekuerst@gwdg.de www.gwdg.de

KTH - Materials Design and Engineering (Σουηδία)

Drottning Kristinas väg 4, Stockholm, Sweden Tel.: +46 8 790 80 00, e-mail: info@kth.se www.kth.se

State University of New York - Wood Products Engineering (ΗΠΑ)

Forestry Drive 1, Syracuse, New York Tel.: +1 315 470 6880, e-mail: jabarton@esf.edu www.esf.edu

University of Hamburg - Inst. of Wood Chemistry and Chemical Technology (Γερμανία) Leuschnerstr. 91, D-21031 Hamburg
Tel.: +49 40 73962-501, e-mail:  holzchemie@holz.uni-hamburg.de www.bfafh.de/indexe.htm

University of British Columbia - Wood Products Processing (Καναδάς)

2424 Main Mall, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada Tel.: +1 604 8229352, e-mail: woodubc@forestry.ubc.ca www.wood.ubc.ca

Helsinki University of Technology - Forest Products Technology (Φινλανδία)

Tekniikantie 3, 02150 Espoo, Finland

Tel.: +358 9 4511, e-mail: puu-kanslia@tkk.fi http://puu.tkk.fi/en

BOKU Vienna - Wood Technology and Management (Αυστρία)
δGregor Mendel Straße 33, A-1180 Wien, Austria Tel.: (+43 1) 47654-0, e-mail:  zib@boku.ac.at www.boku.ac.at

 

Ορισμένοι απόφοιτοι του ΣΤΞΕ ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα  διοίκησης & οργάνωσης παραγωγής, μάρκετινγκ κ.α.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ Μ ΑΡ ΚΕΤ ΙΝΓΚ , Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κ.α.

 

§    Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης»,


Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ.: 24210 74014, fax: 74050, e-mail: pmsmmb@uth.gr

§    Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα», Σαχτούρη 22 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα, τηλ.: 2610 367336, fax: 2610 367350, e-mail: info@eap.gr
§    Οικονομικό   Πανεπιστήμιο   Αθηνών   και   Ε.Μ.Π,   Διαπανεπιστημιακό   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, τηλ.: 210 820 3690, fax: 210 820 3634, e-mail: lpap@central.ntua.gr
§    Ελληνικό    Ανοικτό    Πανεπιστήμιο,    Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών   Σπουδών    στη

«Διασφάλιση Ποιότητας», Σαχτούρη 22 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα, τηλ.: 2610

367336, fax: 2610 367350, e-mail: info@eap.gr

§    Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα», Καραολή και Δημητρίου 80, Κεντρικό Κτίριο, γραφείο 433, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210 414 2102, fax: 210 414 2344, e-mail: mbasecr@unipi.gr
§    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891 512, e-mail: gkesiou@uom.gr
§    Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών,  Τμήμα  Διοικητικής  Επιστήμης  &  Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αθήνα, τηλ.: 210 820 3642, fax: 210 8203127, e-mail: dmst-secr@aueb.gr
§    Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», Καραολή και Δημητρίου 80, Κεντρικό Κτίριο, γραφ. 433, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210 414-
2163, fax: 210 414-2342, e-mail: vkottas@unipi.gr

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε  Ιδιω τικές Σ χολέ ς  είναι τα ακόλουθα:

§    ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΜΒΑ σε συνεργασία με το University of Wales στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Ρεθύμνου 2, Μουσείο, 10682
Αθήνα, τηλ.: 210 821 7710, website: www.bhc.gr, e-mail: info@bhc.gr

§    AMERICAN COLLEGE OF  GREECE, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - MBA

στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ.: 210 600 2208, website:

δwww.acg.gr, e-mail:  graduate@acgmail.gr

 

 

 

Καθ. Γεώργιος Μαντάνης, Υπεύθυνος τμ. ΣΤΞΕ για Μεταπτυχιακές σπουδές

Email:  mantanis@teilar.gr & τηλ. 24410 64.742

 

Θέσεις πρακτικής άσκησης
Θέσεις Εργασίας - Απασχόληση αποφοίτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ERASMUS
CD προβολής τμήματος
Οδηγός Επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους
Καταληκτικές Ημερομηνίες Εξαμήνου
Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών
Δικαιολογητικά για νεοεισακτέους
Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Newsletters Τμήματος
 
 
http://e-class.teilar.gr/

Διεύθυνση Τμήματος
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
Β. Γρίβα 11, ΤΚ 43100 Καρδίτσα
Τηλ. Γραμματείας:
24410-64730
FAX Γραμματείας
24410-64731

Email:secry-wood@teilar.grΧρήσιμα Έγγραφα

Copyright © 2010 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου