English

x   
Υλη μαθημάτων
 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μαθηματικά
Γωνίες στο επίπεδο, μέτρηση γωνιών, τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών. Τριγωνομετρικοί αριθμοί γνωστών γωνιών, ιδιότητες τριγωνομετρικών συναρτήσεων, επίλυση τριγώνου, κλίση πλάγιας ευθείας ως προς το οριζόντιο επίπεδο.  Έννοια του γεωμετρικού σχήματος, γνωστά ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα γ.σχ. Περίμετρος και εμβαδόν. Κανονικά πολύγωνα και ιδιότητες. Όμοια σχήματα και κλίμακες. Ευθείες κάθετες και πλάγιες σε επίπεδο, Θεώρημα τριών καθέτων, ορθή προβολή σημείου σε επίπεδο. Παράλληλες ευθείες και επίπεδα, ασύμβατες ευθείες, δίεδρες γωνίες, γωνία δύο επιπέδων. Στερεά και όγκοι, κύλινδροι - πρίσματα, πυραμίδες,  κώνοι. Σφαίρα, τομές κώνου με επίπεδο. Άξονες, ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και το χώρο και Καρτεσιανές συντεταγμένες, πολικές συντεταγμένες, απόσταση σημείων. Εξίσωση ευθείας, κύκλου, έλλειψης, παραβολής, υπερβολής στο επίπεδο, και εξίσωση εφαπτομένων αυτών σε δοθέν σημείο τους. Έννοια διανύσματος (εφαρμοστά και ελεύθερα διανύσματα), γεωμετρική και αλγεβρική παράσταση διανύσματος, συμβολισμός, μηδενικό διάνυσμα, συντεταγμένες διανύσματος. Πράξεις διανυσμάτων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός με αριθμό), εσωτερικό γινόμενο και  εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Παράλληλη (πλάγια και ορθή) προβολή, ιδιότητες, εισαγωγή  στην αξονομετρική προβολή. Μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση ποσοτήτων.

Ελεύθερο σχέδιο Ι
Εισαγωγή στο ελεύθερο σχέδιο, Υλικά και μέσα σχεδίασης, Εισαγωγή στο μέτρημα, Παρατήρηση των μορφών στο χώρο, Φως και σκιά, Τόνος  - Τονική κλίμακα  - Τονικές σχέσεις, Σημείο , γραμμή  , περίγραμμα , φόρμα, Γραφή  -  Προσωπικό ύφος, Μορφές και χώρος. Οπτική αντίληψη – Οπτική πλάνη και χρήση αυτής, Η αίσθηση του βάθους , γενικές αρχές προοπτικής, σκίτσο. Πρακτική άσκηση των σπουδαστών (στα πλαίσια της Άσκησης Πράξης) , σε όλες τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

Δομή ξύλου
Γενικά για το ξύλο ως υλικό και τη σημασία του. Ορισμός του ξύλου από άποψη δομής και από βιολογικής και χημικής άποψης. Τομές και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου (χαρακτηριστικά εγκάρσιας, ακτινικής και εφαπτομενικής τομής). Φυσικά χαρακτηριστικά (χρώμα, σχεδίαση, βάρος, στιλπνότητα, οσμή κ.α.). Υπομικροσκοπική δομή (μελέτη του ξύλου στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο). Χημική σύσταση του ξύλου. Μεταβλητότητα της δομής και της χημικής σύστασης του ξύλου. Μηχανισμός παραγωγής του ξύλου (κάμβιο). Τα σπουδαιότερα σφάλματα δομής του ξύλου (ξύλο ανώμαλης δομής, μεταχρωματισμοί, στρεψοΐνια, ραγάδες, ρόζοι, τραυματικά σφάλματα κ.α.).

Τεχνικό σχέδιο Ι
Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο, όργανα  -  υλικά σχεδίασης  και χρήση αυτών, είδη και πάχη γραμμών σχεδίασης – χρήση αυτών, κάνναβος - χρήση αυτού  στο σχέδιο, γράμματα και αριθμοί – τρόποι και τεχνική σχεδίασης γραμμάτων και αριθμών,γεωμετρικές κατασκευές, κλίμακα σχεδίασης – είδη κλιμάκων – χρήση της κλίμακας , παραδείγματα, Τι είναι διάσταση – τρόποι τοποθέτησης διαστάσεων στο σχέδιο, παραδείγματα, Τι είναι προβολή - στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας που αφορούν τις προβολές, είδη προβολών, Ορθή  ή ορθογραφική προβολή - όψεις (πρόοψη, κάτοψη, άνοψη, πλάγια αριστερή όψη, πλάγια δεξιά όψη, πίσω όψη), Εισαγωγή στις τομές.

Πληροφορική
Γενική εισαγωγή στις έννοιες και την πρακτική της Επιστήμης των Υπολογιστών. Υπολογιστικά συστήματα και η ιστορική εξέλιξη τους. Παράσταση και επεξεργασία πληροφοριών: Αριθμητικά συστήματα, Μετατροπές αριθμών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων, Πράξεις στο δυαδικό σύστημα. Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών: Τμήματα του υπολογιστή και οργάνωση, Μονάδα μνήμης, Αριθμητική και λογική μονάδα, Μονάδα εισόδου - εξόδου, Δίαυλοι μεταξύ των μονάδων, Επεξεργαστές, Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές. Περιφερειακές μονάδες: Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, Οπτικά μέσα αποθήκευσης, Συσκευές εισόδου, Συσκευές εξόδου, Συσκευές επικοινωνιών. Λογισμικό: Κατηγορίες λογισμικού, Λειτουργικά συστήματα/Δίκτυα και τηλεπικοινωνίες: Μετάδοση δεδομένων, Είδη δικτύων, Τοπολογίες δικτύων. Πολυμέσα: Υπερκείμενα, Υπερμέσα, Πολυμέσα, Στοιχεία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων. Διαδίκτυο: Ο τρόπος οργάνωσης, Υπηρεσίες, Κατασκευή ιστοσελίδων, Κυβερνοχώρος. Η κοινωνία της πληροφορίας: Εφαρμογές πληροφορικής, Νομικά προβλήματα, Κοινωνικές επιπτώσεις της πληροφορικής, Ηλεκτρονική δημοκρατία.

Ελεύθερο Σχέδιο ΙΙ
Εισαγωγή στο ελεύθερο σχέδιο ΙΙ. Νέα υλικά και μέσα σχεδίασης (τεχνητό κάρβουνο, σινική μελάνι, κιμωλία, Η οπτική εντύπωση που προκαλείται από την άμεση ή έμμεση αντανάκλαση φυσικού ή τεχνητού φωτός πάνω σε επιφάνειες μη φωτεινών αντικειμένων, Χώρος, Ψυχολογική και φυσική ισορροπία.  Ισορροπία και ανθρώπινος νους. Ο προσανατολισμός στο χώρο, Αλληλεπίδραση επιπέδου και βάθους. Βάθος δια αλληλοεπικάλυψης. Οι βαθμιαίες μεταβολές δημιουργούν βάθος, Προοπτική – παίζοντας με τους κανόνες  (ανάλυση έργων του  Giorgio de Chirico), Οπτική πλάνη και χρήση αυτής στο σχεδιασμό επίπλων, Εισαγωγή στη χρωματολογία, Το χρώμα ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, Έγχρωμο σκίτσο. Πρακτικές ασκήσεις στους σπουδαστές (στα πλαίσια της  Άσκησης Πράξης ) σε όλες τις παραπάνω ενότητες.

Ιδιότητες ξύλου
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού. Ανταγωνιστές του ξύλου στην αγορά. Ξηρή, βασική και φαινομενική πυκνότητα. Πυκνότητα ξυλώδους ύλης. Ποσοστό κενών χώρων και η σημασία του. Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του ξύλου. Τρόποι υπολογισμού της πυκνότητας (πρακτικά-εργαστηριακά). Υγροσκοπικότητα του ξύλου (ορισμός, αίτια, επιπτώσεις στις ιδιότητες και κατεργασίες-χειρισμούς του). Μέγιστη υγρασία του ξύλου και υπολογισμός αυτής. Μέθοδοι εκτίμησης της περιεχόμενης υγρασίας του ξύλου. Προσρόφηση και εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία (υγρασία ισορροπίας) του ξύλου. Ρίκνωση και διόγκωση (ορισμός, παράγοντες, ανισοτροπία, τρόποι υπολογισμού). Πρακτική σημασία και αντιμετώπιση της ρίκνωσης και της διόγκωσης στην πράξη. Θερμικές ιδιότητες (θερμομονωτικότητα, το ξύλο ως πηγή ενέργειας). Μηχανικές ιδιότητες (συνοπτικά για εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, ελαστικότητα, σκληρότητα, σχίση). Ακουστικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Ηλεκτρικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Αλλοιώσεις του ξύλου (βακτήρια, μύκητες, έντομα και αβιοτικοί παράγοντες). Φυσική διάρκεια του ξύλου (ορισμός, σημασία, παράγοντες, κατηγορίες ξύλων). Εφαρμογές των ελληνικών και των τροπικών ειδών ξύλου στην αγορά.

Τεχνικό σχέδιο ΙΙ
Τομή, είδη τομών ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης και ανάλογα με τον προσανατολισμό του επιπέδου τομής. Διαγράμμιση τομής αυτούσιου ξύλου και τεχνητής ξυλείας, τι είναι ανοχή – Υπολογισμός ανοχής – Πως γράφεται στο σχέδιο, συναρμογές – είδη συναρμογών, αξονομετρική προβολή – είδη αξονομετρικής προβολής, μονομετρική – διμετρική -  τριμετρική προβολή, πλάγια προβολή  CAVALIER.  πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, πλάγια προβολή  CABINET.  πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, ισομετρική προβολή, προοπτική προβολή – διαφορές με την αξονομετρική προβολή, πρακτική άσκηση των σπουδαστών (στα πλαίσια της Άσκησης Πράξης), σε όλες τις παραπάνω θεματικές ενότητες.

Πολυμερή και σύνθετα υλικά
Δομή, ιδιότητες & εφαρμογές των θερμοπλαστικών, θερμοσκληρυνόμενων, και ελαστικών πολυμερών. Μορφοποίηση (καλούπια, εξώθηση, εμφύσηση, θερμομορφοποίηση, περιστροφική μορφοποίηση). Πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, νάιλον, πολυστυρόλιο, πολυβινύλοχλωριδιο, πολυεστέρες, εποξειδικές ρητίνες, πολυουρεθάνες (απομιμήσεις ξύλου), σιλικόνες, πολυστρωματικά υλικά, φαινολοπλαστικά, κόλλες θερμοδιαλυόμενες, κόλλες ουρίας,  κόλλες μελαμίνης,  βινυλικές κόλλες, κόλλες φαινόλης – φορμαλδεΰδης,   κόλλες ρεσορσίνης, ακρυλικά και ελαστικά, κόλες από ελαστομερή. Ελαστικό & προϊόντα ελαστικού. Σύνθετα & νανοσύνθετα υλικά [ίνες ξύλου, ίνες λιναριού και κάνναβης, περιγραφή προϊόντων που αποτελούνται από ίνες πεύκου και πολυπροπυλένιο (PP), περιγραφή προϊόντων που αποτελούνται από ίνες ξύλου - αραβόσιτου - φυσική κόλλα, περιγραφή ραφιών αυτοκινήτων από μίγμα σίζαλ και βαμβακιού, περιγραφή κατασκευής εσωτερικού πορτών αυτοκινήτου από φυσικό θερμοπλαστικό υλικό - ίνες λιναριού - kenaf και πολυπροπυλένιο, στρώσεις πολυβινυλοχλωρίδιο με ξύλο (κουφώματα), επιστρώματα μετάλλου με αφρώδες πλαστικό, ξύλινες μοριοσανίδες με τσιμέντο, ομοιογενείς επιφάνειες (corien)], επιστήμη της νανοτεχνολογίας, κεραμικά (πορσελάνη, μίκα, μικανίτες), γυαλί [κατηγορίες - είδη γυαλιού, επεξεργασία γυαλιού, βιτρό, αμμορριπή γυαλιού (αμμοβολή) σύνθετα προϊόντα υαλονημάτων και πολυεστέρα]. Ανακύκλωση πλαστικών.   

Τεχνολογία – Εφαρμογές μεταλλικών υλικών
Μεταλλικά υλικά, ορυκτά και κράματα (χυτοσίδηρος, χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, τιτάνιο μαγνήσιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, νικέλιο κτλ.) και ιδιότητες αυτών (φυσικές, χημικές και μηχανικές), η κρυσταλλική δομή των μετάλλων και οι θερμικές κατεργασίες (οι διάφοροι τύποι Ανοπτήσεων – Βαφή – Ενανθράκωση, Εναζώτωση κτλ.), μέθοδοι παραγωγής και και τυποποίηση πρώτων υλών (ράβδοι, λαμαρίνες, μορφοσωλήνες κλπ), περιγραφή, συμπεριφορά, μέθοδοι κατασκευής, μέθοδοι μηχανουργικών μετρήσεων, λόγοι διαβρώσεως και προστασίας από διάβρωση, διαμορφώσεις εν θερμώ (Χύτευση σε άμμο, χύτευση σε μόνιμο καλούπι, Χύτευση με πίεση και πυροσυσσωμάτωση, σφυρηλασία, κάμψη ελάσματος και σωλήνας, έλαση, διέλαση, κοπή, κτλ.). Δημιουργία καλουπιών, διαμορφώσεις εν ψυχρώ με ή χωρίς αφαίρεση υλικού (διάφορες μέθοδοι κοπής, σφυρηλασίας, διάτρησης, κάμψης, λείανσης κτλ.), σύγκριση κρυσταλλικών δομών μετά τις Θερμές ή Ψυχρές διαμορφώσεις σε όμοια αντικείμενα – διαφορές στις ιδιότητες, μορφές συνδέσεων και συγκολλήσεων μεταλλικών υλικών, περιγραφή εργαλειομηχανών κατεργασίας μετάλλων (συμβατικών και CNC): κοπτικά (ψαλίδια, πρέσες, δράπανοι, laser), revolver μικροεξαρτημάτων, τόρνοι, φρέζες, πλάνες, τρυπάνια, γραμμές διάτρησης και στράντζας, λίμες, κουρμπαδόροι, πονταρίσματα, συγκολλήσεις, επιμεταλλώσεις, ατσαλοβολή, βαφή, συναρμολόγηση με μη μεταλλικά στοιχεία, συνδέσεις με το ξύλο, αυτοματοποίηση γραμμών παραγωγής, χρήση ρομπότ. Στην Άσκηση Πράξης, παρουσιάζονται στους σπουδαστές ορισμένα μεταλλικά εξαρτήματα ή μέρη επίπλων ή μεταλλικά έπιπλα και αυτοί καλούνται να αναλύσουν και να εξηγήσουν / καταγράψουν τα υλικά, τις τεχνολογίες κατασκευής και την διαδικασία κατασκευής του επίπλου / εξαρτήματος / μέρους από την πρώτη ύλη μέχρι την τελική μορφή του.

Αρχιτεκτονική, Τέχνη και Ρυθμολογία Επίπλου
Ιστορία και ρυθμολογία του επίπλου εξηγώντας την σχέση μεταξύ Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, και Επίπλων στην ιστορία του πολιτισμού του ανθρώπου. Γίνεται, επίσης, μελέτη της εξέλιξης των επίπλων σύμφωνα με τα υπάρχοντα υλικά, τις μεθόδους παραγωγής και των πολιτισμικών στοιχείων κάθε εποχής. Οι διαλέξεις χωρίζονται σε τρείς ενότητες – περιόδους: Αιγυπτιακή, Μινωική, Αρχαία Ελληνική, Ρωμαική, Βυζαντινή και Ευρωπαική και Ασιατική Τέχνη, Αρχιτεκτονική και Έπιπλα (μέχρι το 1400 μ.χ περίπου). Αναγέννηση, Γοτθικός Ρυθμός, Μπαρόκ, Ροκοκό, Νεοκλασσικισμός, Μοντέρνα Τέχνη, Αρχιτεκτονική και Έπιπλα (μέχρι το 1900 μ.χ. περίπου), Τέχνη, Αρχιτεκτονική και Έπιπλα του Εικοστού/εικοστού πρώτου αιώνα – μέχρι σήμερα, παγκοσμίως. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία (τρίτη) περίοδο (η οποία καλύπτει το μισό εξάμηνο) με αναφορές σέ όλα τα στύλ και αρχιτεκτονικές σχολές του 20ου αιώνα και τα έπιπλα σε Ευρώπη, Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.
Οι διαλέξεις γίνονται με την βοήθεια οπτικο-ακουστικών μέσων (διαφάνειες – βίντεο κτλ.) και δίνεται έμφαση στην εξέλιξη των επίπλων και των αισθητικών λεπτομερειών αυτών σύμφωνα με τις εξελίξεις στην Τέχνη, την Αρχιτεκτονική και τις μεθόδους κατασκευής και υλικών κάθε εποχής.

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση ξύλου και επίπλου (έννοιες, περιβάλλον, μορφές επιχειρήσεων, λειτουργίες και κοινωνική ευθύνη, σύγχρονες τάσεις του μάνατζμεντ). Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων (στόχοι, προγράμματα, μέθοδοι λήψης αποφάσεων, SWOT ανάλυση). Οργάνωση των επιχειρήσεων ξύλου & επίπλου (έννοιες, τυπική οργάνωση, οργανόγραμμα, ανάθεση δραστηριοτήτων). Στελέχωση επιχειρήσεων ξύλου & επίπλου (προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, επιλογή, αξιολόγηση και αμοιβή προσωπικού). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Ηγεσία, τα προσόντα του ηγέτη στις επιχειρήσεις ξύλου & επίπλου. Ο έλεγχος, τα μέσα και οι μέθοδοι ελέγχου σε επιχειρήσεις ξύλου & επίπλου. Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας. Διαχείριση του χρόνου.

Οικονομική Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου
Οικονομική λειτουργία της επιχείρησης ξύλου – επίπλου (ορισμοί, βασικές λειτουργίες, παραγωγική διαδικασία, οι συντελεστές παραγωγής, παραγωγικότητα, οικονομική αρχή, συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν). Τα μαθηματικά στην οικονομική των επιχειρήσεων (ανατοκισμός, προεξόφληση και κεφαλαιοποίηση). Ανάλυση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων ξύλου - επίπλου. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και ρευστότητας επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου. Βασικά στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού (SWOT ανάλυση, προϋπολογισμοί, ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, χρηματοοικονομικές ροές (cash flow), δάνεια κεφαλαίων κίνησης και παγίων κεφαλαίων). Αξιολόγηση μιας επένδυσης επιχείρησης ξύλου – επίπλου και υπολογισμός της απόδοσής της (εσωτερικός βαθμός απόδοσης IRR,καθαρά παρούσα αξία NPV). Μέθοδοι αποσβέσεων και υπολογισμός τους. Διάκριση δαπανών σε κατηγορίες, δαπάνες εργασίας, σταθερές και μεταβλητές δαπάνες, δαπάνες τόκων και δαπάνες απασχόλησης και λειτουργίας μηχανημάτων επεξεργασίας προϊόντων ξύλου - επίπλου. Παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις μιας επιχείρησης. Ανάλυση του νεκρού σημείου. Κοστολόγηση της παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλου. Κοστολόγηση ABC με βάση τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ξύλου – επίπλου (Activity Based Costing). 

Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου – Επίπλου
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ. Ο ρόλος, οι βασικές λειτουργίες και το περιβάλλον του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου. Ανάπτυξη νέων προϊόντων ξύλου και επίπλου. Κύκλος ζωής των προϊόντων ξύλου και επίπλου. Τμηματοποίηση της αγοράς – Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου. Κανάλια διανομής επίπλων και παράγοντες που τα επηρεάζουν. Δημόσιες Σχέσεις στις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου, οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους. Διαφήμιση επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου και κριτήρια επιλογής των διαφημιστικών μέσων. Προώθηση των πωλήσεων και τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων προϊόντων ξύλου και επίπλων. Επωνυμία επιχειρήσεων και προϊόντων ξύλου – επίπλου. Τιμολόγηση προϊόντων επίπλου και ξύλου – Τιμολογιακές στρατηγικές και τακτικές, επιλογές κατάλληλης μεθόδου τιμολόγησης. Έρευνα μάρκετινγκ επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου (αναγκαιότητα, διαδικασία έρευνας αγοράς, ερωτηματολόγια). Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου – παραδείγματα - Case study. Επικοινωνία στις επιχειρήσεις ξύλου – επίπλου. Η ελληνική αγορά ξύλου και επίπλου. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τεχνολογία ξύλου Ι: Συμπαγή προϊόντα
Προμήθεια ξυλείας (στρογγύλη, πριστή), Στύλοι, πάσσαλοι - διεθνής πρακτική, Πριστή ξυλεία, μέρη πριστηρίου, μέθοδοι και τεχνολογία πρίσεως, βασικά μηχανήματα πρίσεως, τρόχισμα και συντήρηση πριονιών, Ξήρανση ξυλείας, φυσική και τεχνητή ξήρανση, προγράμματα ξηράνσεως, πηλίκο υγρασίας, σφάλματα ξήρανσης, Άτμιση ξύλου, Εμποτισμός ξύλου, μέθοδοι εμποτισμού, μέτρα προστασίας, εμποτισμός ξύλου στην Ελλάδα., Ποιότητα ξυλείας και Πιστοποίηση, Ξυλόφυλλα.

Μηχανική κατεργασία ξύλου Ι – Υγιεινή και Ασφάλεια
Βασικές αρχές μηχανικής κατεργασίας ξύλου, τα βασικά μηχανήματα κατεργασίας ξύλου, τον ασφαλή χειρισμό τους και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων υγιεινής. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας (εργατικά ατυχήματα, θόρυβος, σκόνη, φωτισμός, τεχνικός ασφαλείας, κλπ.) που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατεργασία του ξύλου και των άλλων προϊόντων, τις βασικές αρχές μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας, τις κατευθύνσεις τομής (εγκάρσιες, εφαπτομενικές, ακτινικές 90-90, 0-90 και 90-0), τις μεθόδους τομής (ορθογωνική, περιφερειακή), τους τύπους ταινιοπριόνων (κύριας πρίσης, επανάπρισης κτλ.), τους τύπους δισκοπριόνων (κύριας πρίσης κορμών, επανάπρισης, τεμαχισμού ξυλοπλακών, κτλ), τους δίσκους κοπής, τον τρόπο τροχίσματος–συντήρησης πριονοελασμάτων και δίσκων κοπής, τους τύπους των μηχανημάτων πλάνη–ξεχονδριστήρας, τη σβούρα, τις μηχανές διάνοιξης οπών και τις λειαντικές μηχανές. Σε κάθε κατηγορία μαθημάτων διδάσκονται οι τύποι των μηχανημάτων, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα κοπτικά τα οποία χρησιμοποιούν και οι μορφές κατεργασίας που επιτελούν και οι εφαρμογές τους στην κατασκευή προϊόντων. Παρέχονται γνώσεις αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλεια της χρήσης των ανωτέρω μηχανημάτων, τόσο σε επίπεδο κοπτικού μέσου όσο και συνολικά ως μηχανήματος.

Τεχνολογία παραγωγής επίπλου Ι
Βασικές αρχές της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου, τα είδη επίπλου, τα υλικά επιπλοποιίας, τα βασικά εργαλεία χειρός για την κατασκευή ενός επίπλου, τον ασφαλή χειρισμό τους, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και όλες τις κατηγορίες συνδέσμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός επίπλου. Συνδέσμοι μήκους, πλάτους, γωνιακούς, κιβωτίου, διασταυρούμενων ξύλων,  πλαισίων,  τρεσών προστασίας, τριών διευθύνσεων, ραφιών καθώς και λυόμενων συνδέσμων με φυράμια. Μαθαίνουν τους γενικούς κανόνες για την επιλογή και κατασκευή ενός συνδέσμου, τις καταπονήσεις που δέχεται μία κατασκευή στο σημείο του συνδέσμου,  τις  διαστάσεις που πρέπει να έχει ένας σύνδεσμος, την έννοια της επιφάνειας συγκόλλησης στην αντοχή των συνδέσεων και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των σταθερών συνδέσεων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες λυόμενες συνδέσεις. Δημιουργία του πίνακα υλικών και την σημασία αυτού στην κατασκευή ενός επίπλου.

CAD Ι
Αρχές και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής σχεδίασης χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα εφαρμογής ένα συγκεκριμένο λογισμικό (στη συγκεκριμένη περίπτωση Autocad). Το μάθημα περιορίζεται στη δισδιάστατη σχεδίαση και τα επιμέρους στοιχεία που διδάσκονται είναι: Βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής σχεδίασης, Το περιβάλλον του λογισμικού, Δημιουργία Γεωμετρικών Οντοτήτων (Ευθύγραμμα τμήματα, Κύκλοι, Τόξα,   κλπ), Τροποποίηση-Μετασχηματισμοί Γεωμετρικών Οντοτήτων (Αντιγραφή, Περιστροφή, Κατοπτρισμός, κλπ), Ειδικά εργαλεία του λογισμικού (Layers, Διαστασιολόγηση κλπ).

Εσωτερική διακόσμηση
Εξοικείωση στις βασικές αρχές και μεθόδους σχεδιασμού όλων των εσωτερικών χώρων κατοικίας, αλλά και διαφορετικών τύπων εμπορικών καταστημάτων. Γίνεται ανάλυση και μελέτη των εξής θεμάτων: κανόνες οργάνωσης και κυκλοφορίας στο χώρο, οι ειδικές ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη του χώρου, κανόνες άρθρωσης χώρων – επικοινωνία και σχέση χώρων, διαμόρφωση χώρου με σκοπό την βελτίωση των ανθρωπίνων λειτουργιών, ανάλυση των κανόνων εργονομίας σχετικά με το χώρο και το περιβάλλον, μελέτη των βασικών κανόνων αισθητικής, μελέτη των βασικών κανόνων επιλογής και εφαρμογής χρωμάτων, η χρήση καταλλήλων υλικών στην διαμόρφωση του εσωτερικού κελύφους, η σωστή επιλογή κινητού εξοπλισμού-επίπλων, διακοσμητικών αντικειμένων, υφασμάτων και επενδυτικών υλικών, συνδυασμούς χρωμάτων, ματιέρας, υφής και φόρμας τρόποι επιλογής και δημιουργίας κατόψεων και άλλων όψεων “πρότασης” εσωτερικής διακόσμησης, τρόποι κατασκευής μακέτας πρότασης – υλικά και μεθοδολογία

Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών
Έννοιες της ποιότητας και πως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα του ξύλου και του επίπλου καθώς και οι φορείς που υπάρχουν σχετικά με την ποιότητα σε διάφορα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά γίνεται και για το CE marking  στη δομική ξυλεία. Στη συνέχεια διδάσκονται οι τρόποι που γίνονται οι μετρήσεις και οι έννοιες των συστηματικών και των τυπικών σφαλμάτων και πως μπορεί κανείς να τα αποφύγει. Ο τρόπος σύναξης των πρωτοκόλλων καθώς και ο τρόπος αποτύπωσης των μετρήσεων. Στα θεωρητικά μαθήματα γίνεται ανάλυση των τρόπων προσδιορισμού της πυκνότητας ξύλου, των μοριοπλακών και ινοπλακών. Στη συνέχεια διδάσκεται ο προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας ξύλου και των συγκολλημένων προϊόντων ξύλου, ο προσδιορισμός της ρίκνωσης και διόγκωσης συμπαγούς ξύλου, ο προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη συμπαγούς ξύλου, ο προσδιορισμός τέφρας, ο προσδιορισμός διαλυτότητας του ξύλου σε νερό (θερμό και ψυχρό), ο προσδιορισμός διαλυτότητας του ξύλου σε μίγμα αιθανόλης-τολουολίου, ο τρόπος παραγωγής ξύλου ελεύθερου εκχυλισμάτων, ο προσδιορισμός λιγνίνης ξύλου για την πιθανή του χρήση για παραγωγή χαρτιού, ο προσδιορισμός της αντοχής σε εγκάρσιο εφελκυσμό μεσαίας στρώσης ξυλοπλακών, ο προσδιορισμός της αντοχής σε εξαγωγή βίδας ξυλοπλακών, Προσδιορισμός περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε συγκολλημένα προϊόντα ξύλου. Προσδιορισμός της ποιότητα δομικής ξυλείας και κατάταξη σε κλάσης ποιότητας με χρήση ήχου. Προσδιορισμός αντοχής σε έκθεση στον ήλιο και εξωτερικές συνθήκες με την χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού. Σε κάθε κατηγορία μαθημάτων διδάσκονται ο τρόπος προσδιορισμού των ιδιοτήτων καθώς και οι αναμενόμενες τιμές οι τιμές που επιτρέπονται όπου αυτές προσδιορίζονται από προδιαγραφές. Ταυτόχρονα ενημερώνονται για την επικινδυνότητα αλλά και την λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων.

Δημιουργικός σχεδιασμός επίπλου
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος ασχολείται με θέματα Αναλογίας και Γεωμετρίας (και πώς αυτά τα θέματα επηρεάζουν το σχεδιασμό) και με βασικές αρχές σχεδίασης που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και τις τέχνες. Αναλύονται τα κυριότερα γεωμετρικά σύμβολα, οι κανόνες τους, οι συσχετισμοί αυτών, και οι βασικές αρχές σχεδιασμού αντικειμένων. Η μελέτη αυτή είναι το ¨οπτικό” ξεκίνημα στο ταξίδι του σχεδιασμού. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βάλει τα θεμέλια μιας κριτικής σκέψης σε ότι αφορά τη φόρμα (σε δύο και τρεις διαστάσεις). Γίνονται διαλέξεις που καλύπτουν θέματα όπως: Ανθρώπινες ασυνείδητες προτιμήσεις: Αναλογία και Φύση - Ανθρώπινο Σώμα, Η χρυσή τομή και οι εφαρμογές της (παραλληλόγραμμο-τρίγωνο-έλλειψη-σπείρα), Η σειρά αριθμών Fibonacci και η σχέση με την αναλογία της Χρυσής Τομής, Το παραλληλόγραμμο της ρίζας του 2 κτλ. και εφαρμογές του, Η σημειολογία μερικών γεωμετρικών σχημάτων όπως ο κύκλος – το εξάγωνο κτλ., Η Σχέση Αισθητικής και Χρηστικότητας, Η Φόρμα ακολουθεί την Λειτουργία (Form follows Function), Η σχέση απλότητας και λειτουργικότητας, Ευθυγράμμιση και Διάταξη, Οπτική Ολοκλήρωση, Εγγύτητα – Συγγένεια, Συνέχεια – Κατεύθυνση – Συγγένεια, Ομοιότητα – Συγγένεια, Συμμετρία, Κυρίαρχο - κατώτερο (Θέμα – Φόντο), Ρυθμός, Χρώμα. Στην άσκηση πράξης οι σπουδαστές καλούνται να «μεταμορφώσουν» ένα υπάρχον αντικείμενο – έπιπλο ή να δημιουργήσουν ένα καινούργιο, σύμφωνα με «κανόνες» σχεδιασμού που περιγράφονται στη θεωρία. Η άσκηση πράξης παραδίδεται σε μορφή μακέτας (1:10) με συνοδευτική γραπτή επεξήγηση της πρότασης και της διαδικασίας που ακολούθησε ο σπουδαστής.

Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλου Ι
Ορισμοί του επαγγέλματος του Βιομηχανικού Σχεδιαστή αντικειμένων από διεθνείς οργανισμούς. Ανάλυση των ορισμών και συμπεράσματα. Ανάλυση της διαδικασίας Βιομηχανικού Σχεδιασμού: Ιδέα-περιγραφή στόχων-έρευνα αγοράς αντικειμένου/πελάτη/χρήστη-Brief-Παραγωγή ιδεών-Αξιολόγηση και επιλογή ιδεών-δημιουργία μακέτας και πρωτότυπου-Αξιολόγηση μακέτας και πρωτότυπου-τελικός σχεδιασμός και προτάσεις διαδικασίας παραγωγής-καταγραφή με τεχνικά και κατασκευαστικά σχέδια του αντικειμένου/πρότασης-δοκιμαστική παραγωγή κτλ. Ανάλυση των δεξιοτήτων και εργαλείων του Βιομηχανικού Σχεδιαστή, όπως: σκιτσάρισμα ιδεών, μεταφορά της ιδέας/σκίτσου σε τρεις διαστάσεις (μέσω Η/Υ), δημιουργία τεχνικών και κατασκευαστικών σχεδίων. Κατηγοριοποίηση, με παραδείγματα, του ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων των σχεδιαστών σε τέσσερεις κατηγορίες: Εμπορικός-Πειραματικός-Υπεύθυνος και Διαλογικός Σχεδιασμός, και η αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στις τέσσερεις αυτές κατηγορίες. Τι σημαίνει καλός σχεδιασμός; Πώς μπορούμε να κρίνουμε ένα προϊόν και συνεπώς και τον σχεδιασμό του; Περιγραφή των δέκα βασικών αρχών του Καλού Σχεδιασμού σύμφωνα με τον Dieter Rams. Η Οικολογική συνείδηση του Βιομηχανικού Σχεδιαστή. Ο σχεδιαστής, συμμετέχοντας στη φάση της «γέννησης» του προϊόντος έχει μεγάλη ευθύνη για την «οικολογικές» επιπτώσεις του προϊόντος. Μελέτη επτά βημάτων προς τη δημιουργία ενός οικολογικά καλύτερου και «πιο υπεύθυνου» προϊόντος. Τα επτά αυτά βήματα τοποθετούνται παράλληλα με τον «κύκλο ζωής» του προϊόντος. Η άσκηση πράξης του μαθήματος είναι μια έρευνα σε κάποιο σχεδιαστή ή εταιρεία παραγωγής επίπλου όπου ζητείται να γίνει ανάλυση και σύγκριση με κάποιον άλλο σχεδιαστή ή εταιρεία παραγωγής επίπλου και να συνταχτούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε μορφή παρουσίασης powerpoint.

Επεξεργασία επιφανειών και φινίρισμα
Γενικά για την προστασία του ξύλου και τους σκοπούς της βαφής. Είδη επιφανειών επίπλων - ιδιότητες του ξύλου που επηρεάζουν τους χειρισμούς του Φινιρίσματος (πυκνότητα, υφή, σχεδίαση, λειότητα, στιλπνότητα). Λείανση ξύλου & λειαντικές μηχανές. Τύποι  επικαλύψεων (συντηρητικά, υδραπωθητικές ουσίες, εμποτιστικά χρώματα, βερνίκια, χρώματα, αντιπυρικές  επικαλύψεις). Κατηγορίες βαφών ξύλου (βαφές νερού, βαφές διαλυτικού περιγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων). Μέθοδοι εφαρμογής βαφών & βερνικιών. Αποχρωματισμός ξύλου με Περιντρόλ . Χρώματα [συστατικά χρώματος, κατηγορίες χρωμάτων (διαλύτη, πούδρας, εποξειδικά, πολυεστερικά, υδατικής βάσης)]. Βερνίκια [κατηγορίες βερνικιών (βερνίκια ενός συστατικού, δύο συστατικών)] Λάκες. Τρόποι σχηματισμού του φιλμ. Τρόποι βαφής (με πινέλο, με ψεκασμό, με ρολό, με εμβάπτιση, με ηλεκτροστατική βαφή, με κουρτίνα). Ποιοτικός έλεγχος χρωμάτων, ιδιότητες χρωμάτων,  βαφή μεταλλικών  επιφανειών.  Οργανικές επικαλύψεις Υγεία και περιβάλλον. Κίνδυνοι υγείας των ασχολουμένων με τη βαφή.

Ποιοτικός έλεγχος επίπλου
Έννοιες της ανθρωπομετρίας καθώς και τα ανθρωπομετρικά στοιχεία των ατόμων της καυκάσιας φυλής στην οποία ανήκουν και οι έλληνες. Αρχές του ποιοτικού ελέγχου στο έπιπλο αλλά και σε ξυλοκατασκευές όπως κουφώματα κλπ. Αναφορά γίνεται και στον τρόπο εφαρμογής CE marking στα κουφώματα. Μεταφέρονται γνώσεις σχετικά με τον τρόπο μέτρησης διαστάσεων όπως ύψος καθίσματος, ύψος θέσης καθίσματος ωφέλιμο μήκος καθίσματος καθώς και γωνία κλίσης καθίσματος, γωνία κλίσης πλάτης , ωφέλιμο μήκος μπράτσου κλπ. Οι ίδιες μετρήσεις και έλεγχοι θα λάβουν χώρα και σε άλλα είδη επίπλων όπως έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα κλπ. Εξοικείωση με τους ελέγχους με στατική φόρτιση που εφαρμόζεται στα καθίσματα, τραπέζια και έπιπλα κουζίνας ενώ στη συνέχεια ασχολούνται με τους κυκλικούς ελέγχους με σταθερό φορτίο ή μεταβαλλόμενο. Εξοικείωση με τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται και με την συγγραφή προγραμμάτων για τις συσκευές ποιοτικού ελέγχου κυκλικών ελέγχων.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τεχνολογία ξύλου ΙΙ: Συγκολλημένα Προϊόντα
Τεχνολογία παραγωγής, τις ιδιότητες και τις εφαρμογές προϊόντων ξύλου που κατά κόρον χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επίπλων και γενικά ξυλοκατασκευών, και συγκεκριμένα: επικολλητό (σύνθετο) ξύλο, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, LVL, OSB, αντικολλητά και επενδύσεις ξυλοπλακών. Διδάσκεται επίσης και τις επικαλύψεις (πλην ξύλου) που επενδύονται διάφορες ξυλοπλάκες. Στην Άσκηση Πράξης ο Σπουδαστής αναπτύσσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ένα θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και το οποίο του προτείνεται από το διδάσκοντα.

Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών
Νέα υλικά που δεν έχουν εμφανιστεί στα προηγούμενα μαθήματα τεχνολογίας. Παρουσιάζονται τα προβλήματα του τελικού καταναλωτή που ζητούν λύσεις σε διάφορες ξυλοκατασκευές καθώς και η πρώτη ύλη που εμφανίζεται από την αγροδασοπονία (μεγάλες ποσότητες μικρών διαστάσεων). Το πρώτο προϊόν που παρουσιάζεται είναι η δοκός κατασκευασμένη από τραπεζοειδούς διατομής πριστά. Στη συνέχεια αναλύονται οι δυνατότητες παραγωγής scriber και οι ιδιότητες που παρουσιάζει. Ακολουθεί η παρουσίαση προϊόντων που αξιοποιούν υπολείμματα παραγωγής ξυλοφύλλων με τελικά προϊόντα που δίνουν ιδιότητες καλύτερες από το συμπαγές ξύλο. Τέτοια προϊόντα είναι το PSL και το LSL προϊόντα με την μορφή δοκών (δοκοί από λωρίδες ξύλου και δοκοί παραγόμενοι από πλανίδια ξύλου) . Για τα προϊόντα αυτά γίνεται ανάλυση τόσο της παραγωγής όσο και των ιδιοτήτων που έχει το καθένα με ιδιαίτερη ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των υλικών αυτών. Το επόμενο προϊόν που παρουσιάζετε είναι οι ξυλοπλάκες από συμπαγές ξύλο (solid wood panels) με τους δύο τρόπους παραγωγής. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη συνέχεια στους δοκούς τύπου Ι όπου γίνεται αναφορά στα διαφορετικά είδη ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται στις δοκίδες (συμπαγές ξύλο, LVL, PSL). Το επόμενο προϊόν που αναλύεται είναι το FRP αντικολλητό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού για ειδικές χρήσεις. Τέλος αναλύεται ένα νέο πολλά υποσχόμενο προϊόν το WPC προϊόν που προκύπτει από την μίξη ξύλου με πλαστικό. Παρουσιάζονται οι χρήσεις του και οι ιδιότητες του.

Μηχανική κατεργασία ξύλου ΙΙ
Μηχανές δημιουργίας εγκοπών (μορσοτρύπανα, αλυσοτρύπανα, παλινδρομικής κίνησης), μηχανές δημιουργίας προεξοχών (απλές και διπλές ξεμορσαρίστρες), μηχανές δημιουργίας προεξοχών μορφής χελιδονοουράς, μηχανές διάτρησης (απλά και πολυτρύπανα ακριβείας), τόρνους (απλούς, με πίσω μαχαίρι,  μορφοποίησης και αντιγραφής), φρέζες (επιτραπέζιες, χειρός), μηχανές δημιουργίας ανάγλυφων, πρέσες (μονταρίσματος, καμπύλωσης, παραγωγής συγκολλημένων προϊόντων, αποτύπωσης). Σε κάθε κατηγορία μαθημάτων διδάσκονται οι τύποι των μηχανημάτων, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα κοπτικά τα οποία χρησιμοποιούν και οι μορφές κατεργασίας που επιτελούν και οι εφαρμογές τους στην κατασκευή προϊόντων. Επίσης, ο Σπουδαστής εισάγεται στις μηχανές αριθμητικού ελέγχου (CNC). Παρέχονται γνώσεις αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλεια της χρήσης των ανωτέρω μηχανημάτων, τόσο σε επίπεδο κοπτικού μέσου όσο και συνολικά ως μηχανήματος.     

 

Τεχνολογία παραγωγής επίπλου ΙΙ
Στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ο σπουδαστής διδάσκεται τις μεθόδους και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή επίπλων από σύνθετα προϊόντα ξύλου σε πλάκες. Ειδικότερα διδάσκονται: προσδιορισμός και ανασκόπηση των υλικών που αφορούν το συγκεκριμένο μάθημα: ινοπλάκες, μοριοπλάκες, αντικολλητά κλπ., διαθέσιμες διαστάσεις, επενδύσεις, βασικές χρήσεις, κόστος αγοράς κλπ., συνδεσμολογία, τεχνολογία κατασκευής του βασικού σκελετού του επίπλου, τεχνολογία κατασκευής και εφαρμογής πόρτας, τεχνολογία κατασκευής και εφαρμογής συρταριού, τεχνολογία κατασκευής και εφαρμογής πλάτης, δημιουργία βέλτιστων σχεδίων τεμαχισμού, δημιουργία πίνακα υλικών, ανάλυση case studies κατασκευών επίπλων που εμπίπτουν στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Σύγχρονες Μορφές Κατεργασίας Ξύλου
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διδάσκονται σύνθετα – σύγχρονα και μεγάλης παραγωγικότητας μηχανήματα κατεργασίας ξύλου, όπως ραμποτέζες, σύνθετα μηχανήματα εγκάρσιων τομών και διάνοιξης οπών, μηχανές ψηφιακής καθοδήγησης CNC, και μηχανήματα παραγωγής πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων ξύλου. Διδάσκονται επίσης συστήματα τα οποία ανήκουν στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ενός χώρου κατεργασίας ξύλου (συστήματα πεπιεσμένου αέρα, συστήματα απομάκρυνσης υπολειμμάτων και συστήματα μεταφοράς προϊόντων) καθώς και μηχανήματα τεμαχισμού και συγκόλλησης ξυλοφύλλων για επιφανειακές επικαλύψεις επιφανειών. Επίσης διδάσκονται οι αρχές και τα μέσα κατεργασίας του ξύλου με σύγχρονες περιστρεφόμενες κοπτικές κεφαλές και η τεχνολογία κατεργασίας ξύλου με laser. Σε κάθε κατηγορία μαθημάτων διδάσκονται οι τύποι των μηχανημάτων, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα κοπτικά τα οποία χρησιμοποιούν, οι μορφές κατεργασίας που επιτελούν και οι εφαρμογές τους στην κατασκευή προϊόντων. Παρέχονται γνώσεις αναφορικά με την υγιεινή και ασφάλεια της χρήσης των ανωτέρω μηχανημάτων, τόσο σε επίπεδο κοπτικού μέσου όσο και συνολικά ως μηχανήματος. Δίδεται η αντίστοιχη αγγλική ορολογία.

Τεχνολογία παραγωγής επίπλου ΙΙΙ
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διδάσκονται: εισαγωγή, ιστορία ξύλινης καρέκλας, αλλά και άλλων επίπλων από συμπαγές ξύλο,  στοιχεία καρέκλας, μεθοδολογία σχεδιασμού και κατασκευής νέας ξύλινης καρέκλας και άλλων επίπλων από συμπαγές ξύλο στη βιομηχανία, εργονομία: καθίσματα-καρέκλες – πολυθρόνες – ανάκλιντρα. γενικές αρχές υπολογισμού διαστάσεων, ανάλυση δυναμικών καταπονήσεων ξύλινης καρέκλας και άλλων επίπλων από συμπαγές ξύλο – ενισχύσεις καρέκλας, τυπικές συνδέσεις καρέκλας και άλλων επίπλων από συμπαγές ξύλο – μόρσο – καβίλια κτλ. εφαρμογές, ιδιότητες και παραδείγματα, ισορροπίες μεγεθών στις συνδέσεις – μεγιστοποίηση επιφάνειας συγκόλλησης – σχέση “νερών” ξύλου και επιφάνειας συγκόλλησης, παράδειγμα υπολογισμού συνδέσεων με μόρσο – εγκοπή σε μια καρέκλα, παράδειγμα υπολογισμού συνδέσεων με καβίλιες σε μια καρέκλα, δημιουργία καμπύλων στοιχείων καρέκλας – μασίφ ξυλεία (φέτες), δημιουργία καμπύλων στοιχείων καρέκλας – ξυλόφυλλα, δημιουργία καμπύλων στοιχείων καρέκλας – μασίφ ξυλεία (άτμιση), υπολογισμός Όγκου – Ποσοτική απόδοση – πίνακας υλικών – υπολογισμός κόστους υλικών. Ανασκόπηση ύλης μαθήματος.

 

CAD ΙΙ
Πρόκειται για την άμεση συνέχεια και επέκταση του μαθήματος CAD-I. Στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές και τα εργαλεία της τρισδιάστατης ηλεκτρονικής σχεδίασης χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα εφαρμογής ένα συγκεκριμένο λογισμικό (στη συγκεκριμένη περίπτωση Autocad). Ειδικότερα διδάσκονται: Βασικές έννοιες της 3D ηλεκτρονικής σχεδίασης, Δημιουργία 3D Γεωμετρικών Οντοτήτων, Βασικά στερεά (Παραλληλεπίπεδο, Σφαίρα, Κώνος, κλπ), Στερεά από επεξεργασία 2D γεωμετριών (Extrusion, Περιστροφή, Lofting, κλπ), Επιφάνειες, Τροποποίηση-Μετασχηματισμοί 3D Γεωμετρικών Οντοτήτων (Αντιγραφή, Περιστροφή, Κατοπτρισμός, κλπ), Λογικές πράξεις (Boolean) μεταξύ στερεών (Ένωση, Τομή, Αφαίρεση) , Ειδικά εργαλεία του λογισμικού (Διαστασιολόγηση κλπ)

CAD-CAM I
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος οι σπουδαστές μέσα από την εκμάθηση του σχεδιασμού (CAD) και της παραγωγής (CAM), διδάσκονται τον προγραμματισμό των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών ξύλου (CNC) επεκτείνοντας προηγούμενες γνώσεις τους σε μαθήματα όπως η μηχανική κατεργασία και τα κοπτικά μέσα, η σχεδίαση μέσω Η/Υ, η δομή του ξύλου κ.α. Κατά τη διδασκαλία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα λογισμικά που συνοδεύουν τις αντίστοιχες εργαλειομηχανές που βρίσκονται στο εργαστήριο του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, έτσι ώστε μέσα από την χρήση αυτών να γίνει η εισαγωγή των σπουδαστών στην τεχνολογία CAD – CAM καθιστώντας εύκολη και άμεση την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του προγραμματισμού των μηχανών αυτών. Μέσα από την θεωρητική εκπαίδευση οι σπουδαστές γνωρίζουν τους τύπους των μηχανημάτων αυτών, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τη διάκριση τους ανάλογα με τις κατεργασίες και τους άξονες κίνησης, τον τρόπο προγραμματισμού και λειτουργίας τους, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη λειτουργία τους. Παράλληλα, μέσα από τη χρήση των λογισμικών αυτών διδάσκεται η αγγλική ορολογία των λογισμικών CAD – CAM, αφού η αγγλική γλώσσα είναι αυτή με την οποία επικοινωνούν οι χρήστες – σπουδαστές, με τα λογισμικά.

CAD-CAM II
Πρόκειται για την άμεση συνέχεια και επέκταση του μαθήματος CAD-CAM-I. Στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία οδήγησης CNC μηχανών μέσω CAM λογισμικών γενικής χρήσης. Αυτό σε αντίθεση και σε επέκταση των εξειδικευμένων λογισμικών που είναι ενσωματωμένα στις μηχανές. Ως πλατφόρμα εφαρμογής χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο λογισμικό (στη συγκεκριμένη περίπτωση ΤOP Solid). Ειδικότερα διδάσκονται: Αρχές λειτουργίας των συστημάτων CAM, Ορισμός και δημιουργία κοπτικών. Ορισμός και δημιουργία διαφορετικών τύπων κατεργασιών (Δισδιάστατες κοπές, Τρισδιάστατες κοπές), Προσομοίωση κατεργασιών, Δημιουργία κώδικα μηχανής, Ορισμός και δημιουργία Postprocessors, Επικοινωνία του λογισμικού με τη CNC .

Υλοποίηση Μελέτης Σχεδιασμού Επίπλου
Το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος εστιάζει σε δύο κύριους άξονες. Tην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων των προτεινόμενων, από τους σπουδαστές, σχεδίων με σκοπό την βέλτιστη κατασκευή των πρωτότυπων στο εργαστήριο του Τμήματος, την καινοτομία, αλλά και την βελτίωση του τρόπου παραγωγής τους σε περιβάλλον πλήρους βιομηχανικής παραγωγής, σε εταιρείες του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθοδολογίες και τεχνολογίες κατασκευής ξύλινου επίπλου. Τα προτεινόμενα σχέδια πρέπει να περιέχουν καινοτομίες στο σχεδιασμό ή/και στα υλικά και την μεθοδολογία κατασκευής τους. Σημείωση: Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω το πρώτο σκέλος του θεωρητικού μέρους προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες των προτεινόμενων σχεδίων και γίνονται διαλέξεις που αφορούν τις μεθόδους παραγωγής των μερών των σχεδίων αυτών με σκοπό την καλύτερη ισορροπία κόστους και ποιότητας παραγωγής. Και την προετοιμασία φακέλου παρουσίασης του πρωτοτύπου και της ιδέας – σχεδίου σε μία εταιρεία παραγωγής (εμπορική/κατασκευαστική εταιρεία) όπου οι διαλέξεις επικεντρώνουν στα εξής: επιλογή τρόπου δημιουργίας φακέλου (format – τρόπος σύνταξης και στησίματος), δημιουργία εικόνων – φωτορεαλιστικών που εξηγούν τα προτερήματα της ιδέας, δημιουργία τελικών κατασκευαστικών σχεδίων – τρόπος παρουσίασης και σελιδοποίησης, συγγραφή κειμένου επεξήγησης της πρότασης, καταγραφή διαδικασίας κατασκευής πρωτότυπου επίπλου, σελιδοποίηση συνολικής παρουσίασης με γραφιστική επεξεργασία σε Η/Υ, εκτύπωση και δημιουργία φακέλου, τρόποι παρουσίασης με PowerPoint και συναφείς τεχνικές/προγράμματα, έρευνα αγοράς πιθανών εταιρειών κατασκευής διάθεσης της πρότασης

CAD III
Πρόκειται για την άμεση συνέχεια και επέκταση του μαθήματος CAD-II. Στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ο σπουδαστής διδάσκεται τις αρχές και τα εργαλεία της πλήρους ψηφιακής ανάπτυξης τρισδιάστατων μοντέλων,  χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα εφαρμογής ένα συγκεκριμένο λογισμικό (στη συγκεκριμένη περίπτωση Inventor). Ειδικότερα διδάσκονται: Βασικές έννοιες της παραμετρικής τρισδιάστατης σχεδίασης, Δημιουργία εξαρτήσεων και σχέσεων μεταξύ εξαρτημάτων, Τεχνικές Προσομοίωσης, Ανάπτυξη και παρουσίαση τεχνικών σχεδίων, Βασικές τεχνικές φωτορεαλισμού.

Βιομηχανικός σχεδιασμός επίπλου ΙΙ
Γίνονται διαλέξεις που καλύπτουν θέματα όπως: Τι είναι πραγματικά ο βιομηχανικός σχεδιασμός σήμερα – ανάλυση σε βάθος. Εδώ παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις σχετικά με το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιασμού από διάφορους ειδικούς του κλάδου και σχολιάζονται θέματα όπως: σύγκριση μεταξύ Τέχνης και  Εφαρμοσμένης Τέχνης, σχεδιασμός ως προστιθέμενη αξία, σχεδιασμός ως μέσο διαφοροποίησης μεταξύ εταιρειών (branding), σχεδιασμός ως σύνθεση εικόνας – φόρμας - συναισθήματος και λειτουργικότητας, η υποκειμενική διάσταση της Αισθητικής, ο σχεδιαστής Σταρ, παράγοντας Κόστος. Ανάλυση των καθηκόντων του Βιομηχανικού Σχεδιαστή σε μια επιχείρηση. Υποχρεώσεις και ευθύνες, Τρόποι επίτευξης καινοτομίας μέσα από την διαδικασία σχεδιασμού, Παραδείγματα εφαρμογής της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντων/επίπλων με παρουσιάσεις της δουλειάς αναγνωρισμένων, διεθνών σχεδιαστών (με διαφάνειες ή βίντεο), Αρχές Εργονομίας και Ανθρωπομετρίας, Βασικοί ορισμοί και παραδείγματα εφαρμογής σε προϊόντα, Τρόποι για να βελτιώσουμε την οικολογική μας ευθύνη σαν σχεδιαστές με παραδείγματα, Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός ή Καταναλωτικός Σχεδιασμός. Ανάλυση των εννοιών και παραδείγματα. Στην άσκηση πράξης του μαθήματος οι σπουδαστές καλούνται να κάνουν έρευνα σε θέματα που ασχολείται η θεωρία του μαθήματος και να βρουν παραδείγματα προς παρουσίαση. Τα παραδείγματα (έπιπλα ή σχεδιαστές ή εταιρείες παραγωγής) και το σύνολο της έρευνας παρουσιάζεται σε μορφή powerpoint αλλά και γραπτώς.

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου
Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκεται η χρήση μίας κατηγορίας λογισμικών παρουσίασης επίπλων και ολοκληρωμένης επίπλωσης κατοικιών.  Ως πλατφόρμες εφαρμογής χρησιμοποιούνται τα λογισμικά «1992» και «Plan-It». Ειδικότερα διδάσκονται: Η φιλοσοφία λειτουργίας των συγκεκριμένων λογισμικών, Η χρήση των καταλόγων-βιβλιοθηκών των λογισμικών, Επιλογή υλικών, Επιλογή τύπου φωτισμού σκηνών, Η σχέση παρατηρητή και σκηνής, Αυτόματη σχεδίαση δωματίου, Διαστασιολόγηση, Συμβατότητα με άλλα πακέτα, Ανάπτυξη βιβλιοθηκών

Προϊόντα Χημικής Τεχνολογίας Ξύλου
Προϊόντα (ιδιότητες, χρήσεις) που προέρχονται διαμέσου της χημικής τεχνολογίας του ξύλου. Προϊόντα απομόνωσης. Κύρια προϊόντα εκχύλισης, πολτοποίησης, θερμόλυσης και υδρόλυσης του ξύλου. Κυτταρίνη (ρόλος, προϊόντα). Ημικυτταρίνες (ρόλος, προϊόντα). Λιγνίνη (ρόλος, προϊόντα). Εκχυλίσματα (ρόλος, προϊόντα). Ρητίνευση και χρήσεις των προϊόντων της. Πολτοποίηση: τεχνολογίες και προϊόντα χαρτιού. Θερμική και χημική τροποποίηση του ξύλου - τεχνολογίες και νέα προϊόντα. Τεχνολογίες αξιοποίησης των υπολειμμάτων ξύλου (προϊόντα ανακύκλωσης). Οξύτητα του ξύλου και η σημασία της σε ορισμένες εφαρμογές. Το ξύλο ως καύσιμη ύλη (καυσόξυλα). Βιοκαύσιμα και νέες τεχνολογίες. Μέθοδοι μέτρησης της φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου. Βακελίτες. Προϊόντα χημικής τεχνολογίας, π.χ. Τhermowood, Belmadur, Compreg, Staypak, permagrain, Lignofol, Kebony, Arboform, AccoyaWood, VisorWood κ.α. Σύγχρονα προϊόντα νανοτεχνολογίας για βελτίωση των ιδιοτήτων του ξύλου & των ξυλοκατασκευών.

Μελέτη σχεδιασμού επίπλου
Οι διαλέξεις εστιάζουν στις μεθόδους παραγωγής με συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης σε έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Αναφέρονται αλλά δεν αναλύονται οι ιδιότητες των υλικών. Δίνεται έμφαση στα σχεδιαστικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο σχεδιαστής που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες. Τα κύρια υλικά και διαδικασίες που καλύπτονται είναι η παραγωγή μερών και συνολικών αντικειμένων με πλαστικά, κεραμικά, γυαλί ενώ γίνονται σύντομες αναφορές σε μεθόδους παραγωγής με μέταλλα, δέρμα, και μερικά σύνθετα υλικά. Γίνονται διαλέξεις με εικόνες και video που καλύπτουν παραγωγικές διαδικασίες μερών επίπλων και αντικειμένων  (με παραδείγματα) όπως: (A) Πλαστικά: 1. χύτευση υπό υψηλή πίεση, 2. περιστροφική χύτευση, 3. εμφύσηση σε καλούπι, 4. διαστολή αφρώδους ελαστικού σε καλούπι, 5. συμπίεση σε καλούπι, 6. Διέλαση, 7. χύτευση με χημική αντίδραση (αφρώδες υλικό). (B) Κεραμικά: 1. Slip Casting, 2. Χύτευση με πίεση, 3. Παραδοσιακή αγγειοπλαστική (δια χειρός και βιομηχανικά), κτλ. (Γ) Γυαλί: 1. Κάθετη και οριζόντια μέθοδος παραγωγής επίπεδου γυαλιού, 2. Παραγωγή με Πίεση σε μονό καλούπι, 3. Παραγωγή με με εμφύσηση σε καλούπι, 4. Παραγωγή με έλαση ή πίεση σε ένα σωλήνα γυαλιού, 5. Διαμόρφωση λαιμού δοχείου με περιστροφική πίεση, 6. Δημιουργία γυάλινου δοχείου κτλ. με φυγόκεντρο δύναμη, 7. Δημιουργία φιάλης με διπλή συμπίεση σε δύο καλούπια, 8. Παραδοσιακή και βιομηχανική υαλοτεχνία (εμφύσηση και διαμόρφωση στο χέρι ή βιομηχανικά), 9. Χάραξη Γυαλιού. (Δ) Μέταλλα: 1. Παραγωγή με Υπερδιαμόρφωση, 2. Παραγωγή με Περιστροφική μορφοποίηση, 3. Παραγωγή με Βαθιά Κοίλανση. Στην άσκηση πράξης οι σπουδαστές αναλύουν ένα έπιπλο που περιέχει μερικές από τις παραπάνω διαδικασίες και δημιουργούν ένα φάκελο προϊόντος με σχέδια και κατασκευαστικές παρατηρήσεις.

Φωτορεαλισμός και κίνηση
Αρχές και εργαλεία δημιουργίας φωτορεαλισμού, animation και ειδικών εφέ, χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα εφαρμογής ένα συγκεκριμένο λογισμικό (στη συγκεκριμένη περίπτωση 3D max studio). Ειδικότερα διδάσκονται: βασικές έννοιες graphics, μοντελοποίηση με πολύγωνα, μοντελοποίηση με καμπύλες, χρήση και λειτουργία κάμερας, φωτισμός, βασικές αρχές υλικών, βασικές αρχές animation, ειδικά εφέ, φωτορεαλισμός.

Συντήρηση – Επισκευή Επίπλων
Υλικά και εργαλεία επισκευής, αναπαλαίωσης και συντήρησης παλαιών επίπλων, ξυλόγλυπτων, αντικειμένων έργων τέχνης από ξύλο και ξυλουργικών κατασκευών. Μέθοδοι επισκευής και αναπαλαίωσης παλαιών επίπλων. Μέθοδοι επισκευής ξύλινων πατωμάτων και καταπολέμησης παρκετοέντομου σε παλαιά πατώματα. Προληπτική συντήρηση πατωμάτων. Μέθοδοι συντήρησης παλαιών επίπλων και έργων τέχνης από ξύλο. Μέθοδοι συντήρησης εξωτερικών κουφωμάτων, στεγών, μπαλκονιών και άλλων εξωτερικών ξύλινων κατασκευών. Προληπτική συντήρηση ξυλείας και κατασκευών ξύλου προ του τελειώματος. Συντηρητικά ξύλου για προληπτική και κατασταλτική καταπολέμηση μυκήτων, εντόμων (υδατοδιαλυτά, ελαιοδιαλυτά συντηρητικά, δηλητηριώδη αέρια, καπνογόνα κλπ).

Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών Ι: Ξύλινες Κατοικίες, Κουφώματα, Πατώματα
Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Προϊόντα ξύλου που χρησιμοποιούνται σε ξύλινες κατασκευές εκτός επίπλων. Τεχνολογία κατοικιών με ξύλινο σκελετό, κορμόσπιτα – διεθνής πρακτική. Πατώματα, πόρτες – παράθυρα, Ποιοτικός έλεγχος, προδιαγραφές και πιστοποίηση προϊόντων. Συντήρηση ξύλινων κατασκευών. Κατασκευές ξύλου στην αρχαιότητα. Εφαρμογές του ξύλου στην Ελλάδα

Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ: Κατασκευές Εξωτερικού Χώρου
Το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Προϊόντα ξύλου που χρησιμοποιούνται στις εξωτερικές κατασκευές. Τεχνολογία παραγωγής εξωτερικών κατασκευών: Παιδικές χαρές, περιφράξεις, πέργκολες, πεζογέφυρες, κράσπεδα δρόμων, υπόστεγα, κιόσκια, δάπεδα εξωτερικού χώρου – διεθνής πρακτική. Εφαρμογές ξύλου σε υγρές περιοχές και μέσα στο έδαφος και το νερό. Εφαρμογές ξύλου στη γεωργία – κτηνοτροφία. Συντήρηση εξωτερικών κατασκευών ξύλου. Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και κατασκευών, προδιαγραφές και πιστοποίηση προϊόντων.  Εφαρμογές του ξύλου σε εξωτερικές κατασκευές  στην Ελλάδα.

Θέσεις πρακτικής άσκησης
Θέσεις Εργασίας - Απασχόληση αποφοίτων
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ERASMUS
CD προβολής τμήματος
Οδηγός Επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους
Καταληκτικές Ημερομηνίες Εξαμήνου
Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών
Δικαιολογητικά για νεοεισακτέους
Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Newsletters Τμήματος
 
http://e-class.teilar.gr/

Διεύθυνση Τμήματος
ΤΕΙ Λάρισας
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
Β. Γρίβα 11, ΤΚ 43100 Καρδίτσα
Τηλ. Γραμματείας:
24410-28299
FAX Γραμματείας
24410-79220

Email:secry-wood@teilar.gr
Χρήσιμα Έγγραφα

Copyright © 2010 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου