15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011
15ΠΔΣ

Αρχική Σελίδα
Χώρος Διεξαγωγής
Πρόσβαση
Διαμονή
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Χορηγοί
Σύνδεσμοι - Αξιοθέατα
Οδηγίες
Καταλυτικές Ημερομηνίες
Δήλωση Συμμετοχής

Καταλυτικές Ημερομηνίες

Η διαδικασία υποβολής και κρίσης των εργασιών θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα:
α) Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες – προδιαγραφές, έως 15 Ιουλίου 2011. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 10 σελίδες συνολικά.
β) Κρίση εργασιών και επιστροφή στους συγγραφείς έως 15 Σεπτεμβρίου 2011.
γ) Παράδοση τελικών κειμένων σε έντυπη (εις διπλούν) και ηλεκτρονική μορφή έως 25/9/2011.
δ) Επιστροφή διορθωμένων εργασιών μέχρι 25/9/2011.
δ) Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου έως 30/9/2011