15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011
15oΠΔΣ

Αρχική Σελίδα
Χώρος Διεξαγωγής
Πρόσβαση
Διαμονή
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Χορηγοί
Σύνδεσμοι- Αξιοθέατα
Οδηγίες
Καταλυτικές Ημερομηνίες
Δήλωση Συμμετοχής

Δήλωση Συμμετοχής

Αίτηση Συμετοχής (download)

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προφορικές και γραπτές (poster) ανακοινώσεις, καθώς και πραγματοποίηση εκδρομής με επιστημονικό ενδιαφέρον. Η διάρκεια παρουσίασης των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 12΄. Το μέγεθος των αναρτημένων ανακοινώσεων δεν θα ξεπερνά τα 80x120 εκ. και τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα.
 Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν  υπό μορφή πλήρους κειμένου, θα περιληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου, μόνον εφόσον έχουν παρουσιαστεί στο Συνέδριο υπό μορφή προφορικής ή γραπτής ανακοίνωσης. Υπογραμμίζεται, ότι επιτρέπεται η υποβολή μόνο μιας εργασίας με πρώτο ή μοναδικό συγγραφέα το ίδιο άτομο.
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν με εισήγηση στο Συνέδριο, να αποστείλουν  το πλήρες κείμενο των εργασιών τους (σε έντυπη μορφή εις τριπλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft word)) στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Δ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.1671).

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τα πρακτικά του συνεδρίου θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή τα πλήρη κείμενα και σε έντυπη μορφή οι περιλήψεις.    
Στο συνέδριο υπάρχει δυνατότητα σύντομων προφορικών παρεμβάσεων ή σύντομων εισηγήσεων συναδέλφων άνευ κρίσης, μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών.
Η υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής στο Συνέδριο, που επισυνάπτεται, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά (grig_nick@fri.gr) ή ταχυδρομικά (Ε.Δ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.1671) μέχρι την 15η Ιουλίου 2011.