15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 2011
15ΠΔΣ

Αρχική Σελίδα
Χώρος Διεξαγωγής
Πρόσβαση
Διαμονή
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
Χορηγοί
Σύνδεσμοι
Οδηγίες
Καταλυτικές Ημερομηνίες

Οδηγίες προς τους συγγραφείς επιστημονικών εργασιών που θα υποβληθούν προς δημοσίευση στα πρακτικά του 15ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου (ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 16-19 Οκτωβρίου 2011)

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προς δημοσίευση εργασίες στα πρακτικά του 14ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου πρέπει κατά τη σύνταξη των εργασιών να έχουν υπόψη τους τα εξής:
1. Οι προς δημοσίευση επιστημονικές εργασίες πρέπει να είναι πλήρεις από κάθε άποψη και να είναι δακτυλογραφημένες σε μονό διάστημα με διαστάσεις κειμένου 12,5 x 18,5 εκ και γραμματοσειρά Times new Roman (10 pt). Επιστημονικά ονόματα φυτών, ζώων, μικροβίων κλπ. πρέπει να γράφονται με πλάγια γράμματα (italics).
2. Το μέγεθος - έκταση των εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, διαγραμμάτων, φωτογραφιών κ.ά.
3. Τα σύμβολα και οι μονάδες διαφόρων μετρικών συστημάτων θα είναι τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα του δεκαδικού διεθνούς συστήματος και όχι του αγγλοσαξονικού.
4. Κάθε εργασία θα περιλαμβάνει κατά σειρά: τίτλο, συγγραφέα/φείς, πλήρη επιστημονική διεύθυνση, περίληψη 15-20 σειρών, κείμενο. Το κείμενο των εργασιών θα πρέπει να έχει κατά προτίμηση την παρακάτω δομή: α) Εισαγωγή β) Υλικά και μέθοδοι γ) Αποτελέσματα δ) Συζήτηση - Συμπεράσματα ε) Ευχαριστίες στ) Αγγλική Περίληψη (title, author's name/s, address, abstract 15-20 lines) ζ) Βιβλιογραφία.
5. Οι πίνακες δεν θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από το κείμενο και θα αριθμούνται κατά τη σειρά εμφάνισής τους σε αυτό. Η αρίθμηση θα γίνεται με αραβικούς αριθμούς. Στο επάνω μέρος του πίνακα θα υπάρχει συνοπτικός περιγραφικός τίτλος. Επεξηγήσεις θα δίνονται στο κάτω μέρος και θα αριθμούνται ως α, β, γ κλπ. Θα πρέπει να αποφεύγεται η παράθεση ευμεγέθων πινάκων με πάρα πολλούς αριθμούς.
6. Τα γραμμικά σχέδια-σχήματα δεν θα πρέπει επίσης να υπερβαίνουν τις διαστάσεις του κειμένου. Τα σχέδια πρέπει να αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς ύστερα από τη λέξη "σχήμα" (π.χ. Σχήμα 1). Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν καλό κοντράστ και ευκρίνεια.
7. Οι λεζάντες των σχημάτων, των πινάκων και των φωτογραφιών που θα υπάρχουν στην εργασία θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να είναι γραμμένες, εκτός από την ελληνική γλώσσα, και στην αγγλική γλώσσα.
8. Η βιβλιογραφία, θα πρέπει να δίνεται -τόσο εντός κειμένου όσο και στο τέλος- με ορισμένο τρόπο. Συνιστάται να ακολουθείται το σύστημα HARVARD, οι βασικές αρχές του οποίου είναι:
α) Εντός του κειμένου οι βιβλιογραφικές αναφορές θα περιλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία, αμφότερα εντός παρενθέσεως ή μόνο τη χρονολογία. Σε περίπτωση δύο συγγραφέων θα αναφέρονται και οι δύο (π.χ. Βασιλείου και Παύλου 1988). Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, τότε η καταχώρηση γίνεται ως εξής: (Βασιλείου κ.α. 1988). Το ίδιο γίνεται και για τα ξένα ονόματα.
Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας βιβλιογραφικές αναφορές σε συνέχεια, τότε η παράθεσή τους γίνεται κατά χρονολογική σειρά (π.χ. Jones 1982, Peter 1984, Demeter και Peterson 1987).
Εάν υπάρχουν από τον ίδιο συγγραφέα περισσότερες από μία δημοσιεύσεις του ιδίου έτους, τότε αριθμούνται ως α, β, γ ή a, b, c (π.χ. Παύλου 1988α, Παύλου 1988β, ή Jones 1988a, Jones 1988b).
9. H παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας θα ακολουθεί τους εξής κανόνες:
α) Η σειρά παράθεσης θα γίνεται με απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονόματος του ίδιου συγγραφέα. Δεν θα υπάρχει αρίθμηση.
β) Κάθε βιβλιογραφία θα έχει τα ονόματα των συγγραφέων, τη χρονολογία δημοσιεύσεως, τον τίτλο της εργασίας, τον τίτλο του περιοδικού (διεθνώς αναγνωρισμένο συντομευμένο τίτλο), τον τόμο και την πρώτη και τελευταία σελίδα.
Εργασίες μη δημοσιευμένες δεν θα καταχωρούνται ως βιβλιογραφική αναφορά, εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές προς δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται π.χ. "προς δημοσίευση Journal of Agriculture, Τεύχος 10".
Σε περίπτωση ανακοινώσεως σε Επιστημονικό Συνέδριο θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το θέμα του συνεδρίου και ο τόμος και η σελίδα των πλήρων πρακτικών ή των περιλήψεων των πρακτικών στην οποία υπάρχει η ανακοίνωση.
Βιβλιογραφικές αναφορές από περιοδικό τύπο θα αναγράφουν τον τίτλο της δημοσίευσης, το όνομα του εντύπου, το έτος, τον αριθμό τεύχους και τον αριθμό σελίδας. Παραδείγματα δίνονται παρακάτω:
Αgee, I.K., 1993. Fire Ecology of pacific Northwest Forests. Island Press, Washington D.C. pp. 493.
Ντάφης, Σ., 1986. Δασική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη. Σελ. 443.
Ζάγκας, Θ., 1987. Έρευνα της φυσικής αναγέννησης μετά από πυρκαγιά στην περιοχή του όρους Πατέρας. Επ. Επ. Τμήμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ. Τόμος Λ: 302-327.
Gill, A.M., 1974. Towards an understanding of fire-scar formation: Field observation and Laboratory simulation. For. Sci. 20: 198-205.
Τσαγκάρη, Κ.Α., Λιακατάς, Α.Η., 1993. Ανάλυση και πρόγνωση θερμοκρασιών δασικών εδαφών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου. "Εδαφος - Περιβάλλον", Έδεσσα 6-9 Μαΐου 1992. Τόμος Β: 629-645.
10. Αρχικά πρέπει να υποβληθεί το πρωτότυπο εις τριπλούν, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο (Microsoft – Word). Μετά την υποβολή των εργασιών η Επιστημονική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της θα στείλει τις εργασίες σε κριτές. Εφόσον η εργασία κριθεί δημοσιεύσιμη, θα πρέπει να σταλεί το τελικό κείμενο σε δύο αντίγραφα, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο (σε δισκέτα 3.5" ή cd-rom σε μορφή Microsoft – Word).